Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Odpowiedż na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych

Data wydania 2012-03-01
Numer ZBM/04/2012
Tytuł Odpowiedż na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych
W dniu 21 marca 2012 roku wpłynęło do zamawiającego pismo, które Zamawiający traktuje jako zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym treści wcześniejszego wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15 marca 2012 roku dotyczącego treści tej specyfikacji.
Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie jest zobowiązany udzielać odpowiedzi jeżeli zapytanie dotyczy wcześniej udzielonych wyjaśnień.
Nie mniej jednak kierując się podstawową zasadą prawa zamówień publicznych polegającą na zachowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postanawiamy wyjaśnić sens i treść udzielonego wcześniej wyjaśnienia.
 
 
Pytanie 1 : W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 15.03.2012, prosimy o sprostowanie SIWZ w punkcie 1.2 „ Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oferenta ” . Postawienie ewentualnym oferentom wymogu ukończenia co najmniej dwóch robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej w tym przebudowie lub remoncie jednego budynku zabytkowego, jest nieuzasadnione i w nieuprawniony sposób ogranicza dostępność ewentualnych oferentów do zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku w wyniku którego powstanie 47 nowych lokali mieszkalnych na zaś biura czy np. muzeum. Obiektami odpowiadającymi swoim rodzajem do przedmiotu zamówienia są więc budynki mieszkalne nie zaś budynki użyteczności publicznej. Postawienie przez Zamawiającego wymogu, jakie mają spełniać oferenci, drastycznie ogranicza ilość oferentów, praktycznie do jednej firmy w Suwałkach, co jest czynem nieuprawnionym i zaprzecza idei uczciwej konkurencji, o którą opierają się zamówienia publiczne. Postawienie tak niezwykle precyzyjnego wymogu remontu zabytkowego obiektu użyteczności publicznej w ograniczonym 5 – letnim okresie, jest ewidentnym naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnosimy o wydłużenie okresu w jakim może być zrealizowany zabytkowy budynek użytku publicznego do 10 lat lub wykreślenie go w ogóle z SIWZ, pozostawiając wymóg odnośnie doświadczenia kierownika budowy w realizacji obiektów zabytkowych.
 
Odpowiedź : Zamawiający udzielając odpowiedzi na zapytanie z dnia 14 marca 2012 roku czy Wykonawca, który może wykazać się doświadczeniem budynku użyteczności publicznej w tym przebudowę lub remont jednego budynku zabytkowego odpowiedział pozytywnie na to zapytanie. Odpowiedź należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający nie zawęża możliwości wykazania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia tylko w ten sposób, iż wykaże roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie wyłącznie budynku użyteczności publicznej. Jest odwrotnie, Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę doświadczenia i wiedzy poprzez wykazanie wykonania robót budowlanych w dowolnym budynku ( zarówno mieszkalnym jak i użyteczności publicznej ) pod warunkiem, że będą to roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeden z budynków będzie zabytkiem.
Zamawiający nie może wydłużyć okresu , w którym Wykonawca wykazał się realizacją robót dotyczących budynku zabytkowego do 10 lat.
Okres 5 letni wynika wprost z treści §1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226 po. 1817 )
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 22.03.2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-03-22

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-03-22

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-03-22