Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Miasto Suwałki zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych

Data wydania 2012-03-01
Numer ZBM/04/2012
Tytuł Miasto Suwałki zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 62194 - 2012 z dnia 01 marca 2012 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych.

 

1.     Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez REM – BUD Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki z ceną brutto 2 757 099,39 zł

2.     Oferty w postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy :

 

OFERTA Nr 1 : Zakład Budowlano – Produkcyjno – Handlowy K. i B. KOTWICA s. j., ul. Tytoniowa 9, 16 – 300 Augustów - cena brutto : 3 373 545,18 zł – ocena punktowa 81,73 pkt

OFERTA NR 2 : GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. Wojska Polskiego 23abc, 16-400 Suwałki – cena brutto : 2 750 859,43 zł – NIE PODLEGA OCENIE

OFERTA NR 3 : Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe B COMPLEX Spółka z o.o. ul. Lityńskiego 12A, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 3 115 964,68 zł – ocena punktowa 88,48 pkt.

OFERTA NR 4 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe BUDOPOL 16- 304 Nowinka 26B - cena brutto 3 313 541,69 zł – ocena punktowa 83,21 pkt.

OFERTA NR 5 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 3 163 001,02 zł – ocena punktowa 87,17 pkt.

OFERTA NR 6 : PHU MASPOL Andrzej Masalski, ul. Rzemieślnicza 12, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 3 597 216,30 zł – ocena punktowa 76,64 pkt

 OFERTA NR 7 : REM – BUD Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 2 757 099,39 zł – ocena punktowa 100 pkt.

 
 
 

3.     Z postępowania wykluczono Wykonawcę : GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. Wojska Polskiego 23abc, 16-400 Suwałki

Podstawą wykluczenia jest art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia potrzebnych do realizacji zamówienia.

Doświadczenie podmiotu trzeciego tj. JARBUD J.J. Czarneccy s.c. 15 – 794 Białystok, ul. Gajowa 54, nie potwierdza spełnienia wymagań określonych w pkt 1 ppkt 1.2. Rozdział VIII SiWZ tj. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Załączone do pisma z dnia 06.04.2012 roku referencje z dnia 08 stycznia 2010 roku wystawione przez Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober, 16 – 400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4 dotyczące zamówienia pn. „Remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierska 32 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A-850 Decyzją NR WKZ 534/850/d/91 z dnia 10.10.1991 roku” nie potwierdzają spełnienia warunku określonego w pkt 1 ppkt 1.2. Rozdział VIII SiWZ w zakresie wartości – nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł.

 

4.     Podpisanie umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych

        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny

 
 

Suwałki, dnia 13.04.2012 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-04-13

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2012-04-13

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-04-13