Zamówienie Nr ZBM/03/2012 z dnia 2012-02-28 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku

Data wydania 2012-02-28
Numer ZBM/03/2012
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Dotyczy :  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego z dnia 15 marca 2012 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 59212-2012 z dnia 28.02.2012 roku na wykonanie usługi w zakresie utrzymania ładu i porządku  na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku.

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje, iż na podstawie  kryterium oceny ofert ( cena 100% ) oferta Pana Janusza Chmielewskiego - Zakład Handlowo – Produkcyjno - Usługowy „WRZOS”, ul. Jałowcowa 5, 16 – 400 Suwałki obejmująca wykonanie usługi w zakresie utrzymania ładu i porządku  na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

 

W postępowaniu wpłynęła  jedna oferta jak niżej :

 

OFERTA NR 1: Zakład Handlowo -Produkcyjno-Usługowy „WRZOS”, Janusz Chmielewski, ul. Jałowcowa 5, 16 – 400 Suwałki – cena brutto :  741 849,84 zł słownie złotych : siedemset czterdzieści jeden tysięcy  osiemset czterdzieści dziewięć 84/100.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwałki, dnia 26.03.2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-03-26

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-03-26

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-03-26