Zamówienie Nr ZBM/02/2012 z dnia 2012-02-24 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki

Data wydania 2012-02-24
Numer ZBM/02/2012
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 Dotyczy : zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12 marca 2012 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 56364-2012 z dnia 24.02.2012 roku na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych          ( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych   „ CZYŚCIOCH bis ” Sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Mjr Hubala 18 z cena brutto : 213 965,84 zł, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty jak niżej :
 
1.       OFERTA Nr 1 : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Sejneńska 82, 16 – 400 Suwałki - cena brutto : 246 879,66 zł
2.       OFERTA NR 2 : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ CZYŚCIOCH bis ” Sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Mjr Hubala 18 – cena brutto : 213 965,84 zł
3.       OFERTA NR 3 : KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak, 19 – 300 Ełk, ul. Sikorskiego 19c - cena brutto 224 468,32 zł
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 22.03.2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-03-22

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-03-22

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-03-22