Zamówienie Nr 25/2011 z dnia 2011-12-30 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2011-12-30
Numer 25/2011
Tytuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 25/2011 w trybie przetargu nieograniczonego  pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Miasta Suwałki.

 

                                                                                                          Suwałki, dnia 30.12.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy PGE OBRÓT S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, który uzyskał 100 punktów, spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, których oferta niepodległa odrzuceniu ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Cena oferty brutto

1

Energa Obrót S.A.

ul. Mikołaja Reja 29

80-870 Gdańsk

Cena

95,80 pkt

1 102 048,33 zł

2

PGE OBRÓT S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

Cena

100 pkt

1 055 758,57 zł

 

Metryka strony

Udostępniający: MDI w Suwalkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-12-30

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-12-30