Zamówienie Nr MDI/12/2011 z dnia 2011-12-27 - Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Szkolnej w Suwałkach

Data wydania 2011-12-27
Numer MDI/12/2011
Tytuł Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Szkolnej w Suwałkach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.um.suwalki.pl


Suwałki: Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy ulicy Szkolnej w Suwałkach.
Numer ogłoszenia: 438260 - 2011; data zamieszczenia: 27.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy ulicy Szkolnej w Suwałkach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy ulicy Szkolnej w Suwałkach. 2. Zakres zamówienia obejmuje: Zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście - Wschód opracowaniem projektowym należy objąć teren oznaczony symbolem 6KD na odcinku od ulicy Sejneńskiej /wraz z skrzyżowaniem z ulicą Sejneńską/ do granicą działki ozn nr geod. 10 653. /wg. załączonej planszy/ Droga publiczna klasy L, o szerokości w liniach rozgraniczających 20,0 - 25,0m. W granicach pasa drogowego należy zaprojektować: - jezdnię szerokości 7,0m dla ruchu kategorii KR 3, - zatoki parkingowe do parkowania prostopadłego w stosunku do osi jezdni samochodów osobowych, - obustronne chodniki szerokości nie mniejszej niż 1,5m oddzielone od jezdni pasami zieleni. Uwzględnić ścieżkę rowerową dwukierunkowa po stronie wschodniej ulicy. - obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku, - uzbrojenie techniczne terenu, - skrzyżowania z ulicą Sejneńską i drogami wewnętrznymi typu zwykłego. Rozbudowa i przebudowa będzie realizowana w oparciu o zezwolenie na realizację przedsięwzięcia w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Dz. U. nr 193, poz. 1194 z 2008r. z późn. zm./ 3. Dokumentacja projektowa winna zawierać: a) wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawierający: - mapę w skali co najmniej 1 : 5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, - analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, - mapy zawierające projekty podziału nieruchomości sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, - określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Wniosek należy opracować zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10.04.2003r. (Dz. U. Nr 193 z 2008 r. poz. 1194 z późniejszymi zmianami) - 6 egz. b) koncepcję rozbudowy i przebudowy układu drogowego i uzyskanie akceptacji o jej przyjęciu przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy (uzgodnienie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82), c) projekt budowlany zagospodarowania terenu wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z 2003r z późniejszymi zmianami) - 6 egz. plus wersja elektroniczna, d) projekty wykonawcze branż: drogowej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z 2003r z późniejszymi zmianami) - po 6 egz. plus wersja elektroniczna, e) projekty rozbiórki budynków kolidujących z budową ulic dla każdego budynku odrębnie - po 5 egz., f) projekt stałej organizacji ruchu - 5 egz., g) specyfikacje techniczne dla każdej z branż - 1 egz. plus wersja elektroniczna Specyfikacje techniczne wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). h) przedmiary robót dla każdej z branż - 1 kpl. plus wersja elektroniczna, i) kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż - 1 kpl. plus wersja elektroniczna Kosztorys inwestorski i przedmiary robót wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U Nr 130 poz. 1389). j) Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu dokumentacji dla uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i umożliwiające wykonanie całego zakresu robót. 4. Informacja dotycząca wersji elektronicznej projektu. a) rysunki winny być zapisane w formacie . pdf lub . jpg lub. gif; b) specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc lub .pdf c) kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym RODOS lub innym dostępnym na rynku polskim, w rozszerzeniu ath. d) wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. e) Pozostałe opracowania mają być także przedłożone w wersji elektronicznej na nośniku CD- ROM w formacie PDF umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. 5. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia: a) sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych, b) uzyskanie warunków podłączenia mediów i warunków zasilania od ich dostawców, c) sporządzenie wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z projektowaną inwestycją - 2 egz. d) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, e) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych ze sporządzeniem dokumentacji geotechniczno- inżynierskiej, f) uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.42.00.00-8, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 12.01.2012 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w Kancelarii Ogólnej pokoju nr 5 - Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 10 pkt. 1 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług, których przedmiotem było opracowanie co najmniej jednej dokumentacji obejmującej przebudowę lub budowę drogi z uzbrojeniem technicznym, w oparciu o którą zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 10 pkt. 1 w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: 1. drogowej, 2. sanitarnej, 3. elektrycznej, 4. telekomunikacyjnej Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 10 pkt. 1 w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionym przypadku: - W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu wykonania zamówienia. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Kancelaria Ogólna - pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-12-27

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-12-27

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-12-27