Data wydania 2011-12-05
Numer SR.271.3.2011
Tytuł Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn "Suwalski Internet równych szans" - unieważnienie postępowania na cz. I, II, III, IV
Suwałki, dnia 05 grudnia 2011 r.
 
 
Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania
 
Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, iż w dniu 5 grudnia 2011 r. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), unieważnił postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa stałego dostępu do Internetu na potrzeby realizacji projektu pn. „Suwalski Internet równych szans” w zakresie dotyczącym części: I, II, III i IV.
 
Uzasadnienie
 
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn: "Suwalski Internet równych szans", w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. z art. 10 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z zapisem w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zaoferuje najniższą cenę.
Do upływu terminu składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 21.11.2011 r. godz. 10:00 na części zamówienia oznaczone numerami: I, II, III i IV nie zostały złożone oferty.
W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnił przedmiotowe postępowanie w ww. zakresie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-12-05

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-12-05

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-12-05