Data wydania 2011-11-25
Numer SR.271.3.2011
Tytuł Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans" - zawiadomienie o wyborze oferty na cz VI
        Suwałki, 25 listopada 2011r.
 
 
Zawiadomienie
o wyborze oferty
 
Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans" – część VI - Zapewnienie dostępu do Internetu dla świetlic w Gminie Raczki, ofertę złożoną przez „ABM” USŁUGI INSTALATORSKIE Bogdan Macharski ul. Raczkowska7, 16-420 Raczki, wybrano jako najkorzystniejszą.

 

     Uzasadnienie

 Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans" – część VI - Zapewnienie dostępu do Internetu dla świetlic w Gminie Raczki, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. z art. 10 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zaoferuje najniższą cenę.
Do upływu terminu składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 21.11.2011 r. godz. 10:00 została złożona oferta Wykonawcy:
 
Lp.
 
NAZWA WYKONAWCY
 
CENA
ILOŚC PRZYZNANYCH PUNKTÓW KRYTERIUM CENA (100%)
 
 
1
„ABM”USŁUGI INSTALATORSKIE
Bogdan Macharski
ul. Raczkowska7
16-420 Raczki
 
 
 
10.996,20zł
 
 
100 pkt
 
Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawa Prawo zamówień publicznych, ofertę złożoną na VI część zamówienia - Zapewnienie dostępu do Internetu dla świetlic w Gminie Raczki, przez „ABM” USŁUGI INSTALATORSKIE Bogdan Macharski, ul. Raczkowska7, 16-420 Raczki, wybrano jako najkorzystniejszą.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-11-25

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-11-25

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-11-25