Zamówienie Nr OSGK.271.6.2011 z dnia 2011-11-24 - Przetarg nieograniczony na usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2012 r - wybór oferty

Data wydania 2011-11-24
Numer OSGK.271.6.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony na usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2012 r - wybór oferty

                                        Suwałki, dnia 7.12.2011 r.

OSGK.271.2.2011.AO    

 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofertyzłożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są“Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2012 r.”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.
 
    Uzasadnienie
 
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. “Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2012 r.” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. z art. 10 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z zapisem w SIWZ, Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować jedynym kryterium - cena (100%) - i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zaoferuje najniższą cenę.
Do upływu terminu składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 02.12.2011 r. (godz. 09:00) została złożona oferta Wykonawcy:
 
 
Lp.
 
NAZWA WYKONAWCY
 
CENA
ILOŚC PRZYZNANYCH PUNKTÓW KRYTERIUM CENA (100%)
 
1
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Sejneńska 82
16-400 Suwałki
 
168.350,40
 
100 pkt
 
Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, wybrano zgodnie z art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki jako najkorzystniejszą.
           

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-12-07

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-12-07

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-12-07