Zamówienie Nr OSGK.271.6.2011 z dnia 2011-11-24 - Przetarg nieograniczony na usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2012 r

Data wydania 2011-11-24
Numer OSGK.271.6.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony na usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2012 r
Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2012 r
Numer ogłoszenia: 394408 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Suwałkach , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628102.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2012 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2012 r. a w szczególności: 1) Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych opakowaniowych, na bazie pojemników zlokalizowanych na terenach publicznych. 2) Kwartalną zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz opakowań po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach. 3) Ustawienie w 7 aptekach na terenie miasta Suwałk, plastikowych, odpowiednio oznakowanych, jednorazowych pojemników, z otworem wrzutowym na przeterminowane leki (odpady z podgrupy 18 01) oraz zbiórkę tych odpadów i przekazanie ich do utylizacji specjalistycznej firmie. 4) Wystawienie i opróżnianie przez cały rok 1 kontenera na terenie komunalnym (przy garażach na ul. Moniuszki). 5) Wystawianie i opróżnianie w ciągu roku 10 pojemników P-1.1, przy okazji imprez organizowanych przez Zamawiającego, w miejscach i terminie wskazanych wcześniej przez Zamawiającego. 6) Zbieranie z terenów komunalnych padłych zwierząt oraz ich wywóz do pojemnika do gromadzenia tego typu odpadów na składowisku odpadów przy ul. Staniszewskiego. 7) Przeprowadzenie akcji wiosennego sprzątania miasta. 2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, o której mowa w ust 1 pkt 1) obejmuje regularny wywóz surowców wtórnych z 51 szt. pojemników wrzutowych o pojemności 1,7 m3 przystosowanych do opróżniania za pomocą dźwignika HDS. Przed przystąpieniem do użytkowania pojemniki należy odnowić poprzez ich odmalowanie. Należy również na bieżąco kontrolować stan napełnienia pojemników. 3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opakowań o których mowa w ust 1 pkt 2) prowadzona jest w pierwszej dekadzie pierwszego miesiąca każdego kwartału wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym i podawanego przez Wykonawcę do wiadomości publicznej za pośrednictwem lokalnej rozgłośni radiowej. Odpady wielkogabarytowe oraz opakowania po farbach i lakierach umieszczane są przez mieszkańców: -w budownictwie jednorodzinnym - przed posesjami, -w budownictwie wielorodzinnym - przy miejscach ustawienia pojemników na odpady komunalne, 4. Pojemniki i kontenery stosowane w działaniach, o których mowa w ust 1 pkt 1) oraz 4) opróżniane są min. dwa razy w miesiącu lub w przypadku przepełnienia na zgłoszenie telefoniczne. 5. Odpady, o których mowa w ust 1 pkt 3) będą odbierane na zgłoszenie telefoniczne dokonywane przez apteki. 6. Zbieranie, o którym mowa w ust 1. pkt 6) prowadzone będzie na zgłoszenie telefoniczne: -Straży Miejskiej, -Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, -Zakładu Usług Komunalnych, -Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, niezwłocznie, nie później niż 0,5 godz. od zgłoszenia telefonicznego. 7.Wykonawca utrzymuje pojemniki i kontenery, o których mowa w ust 4 oraz miejsca ich ustawienia w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. 8. Surowce wtórne zebrane w ramach selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, o której mowa w ust 1 pkt 1), dostarczone każdy oddzielnie oraz odpady wielkogabarytowe i opakowania po farbach i lakierach zebrane w ramach zbiórki o której mowa w ust 1 pkt 2) przyjmowane są w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych nieodpłatnie. 9. Przeprowadzenie akcji, o której mowa w ust. 1 pkt 7) polega na: -wystawieniu pojemników KP-7 lub innych o podobnej pojemności, w 100 miejscach na terenie miasta. Wykaz miejsc wystawienia 80 pojemników stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji. Miejsca wystawienia pozostałych 20 sztuk pojemników zostaną określone przez Zamawiającego, po określeniu wynikłych w trakcie realizacji zamówienia potrzeb. -wywozie zebranych odpadów wraz z uprzątnięciem miejsc wokół wystawionych pojemników 10.Szczegółowy harmonogram wystawienia pojemników podczas akcji, o której mowa w ust. 1 pkt 7) zostanie uzgodniony z Zamawiającym na tydzień przed realizacją zadania. Czas wystawienia pojemnika w jednym miejscu - 1 dzień. 11.Odpady zebrane w wyniku akcji, o której mowa w ust. 1 pkt 7) należy wywieść do ZUOK w Suwałkach, gdzie zostaną przyjęte nieodpłatnie. 12. Lokalizację pojemników i kontenerów używanych w zadaniu określają załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.01.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 1.Wadium powinno zostać wniesione przed upływem terminu złożenia ofert, jako część oferty. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a.pieniądzu;
b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c.gwarancjach bankowych;
d.gwarancjach ubezpieczeniowych;
e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r Nr 42, poz.275 z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych),
- posiadają zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o kodzie: 02 01 81, 02 01 82 -posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach: 02 01 81, 02 01 82 oraz 18 01
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- posiadają min 16 sztuk kontenerów KP-7 lub innych o podobnej pojemności,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- posiadają przeszkolonych kierowców pojazdów w zakresie przewożenia towarów niebezpiecznych,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- koncesję, zezwolenie lub licencję
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy o wzrost wartości stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pok. 210.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011 godzina 09:00,
miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pok. 5.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-11-24

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-11-24

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-11-24