Zamówienie Nr OSGK.271.5.2011 z dnia 2011-11-22 - Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r -odpowiedź na zapytania

Data wydania 2011-11-22
Numer OSGK.271.5.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r -odpowiedź na zapytania
Suwałki, dnia 25 listopada 2011 r.
OSGK.271.2.1.2011.RR

                                                               

                     

            Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ przetargu nieograniczonego na “Odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r.”.

 

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.), udziela się następujących odpowiedzi:
 
Pytanie nr 1:
“Czy pod pojęciem “wyroby budowlane zawierające azbest” są wyroby o kodzie odpadu 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest (tylko tzw. eternit – płyty faliste azbestowo-cementowe płyty prasowane – płaskie, płyty KARO) ? ”
 
Odpowiedź:
Pod pojęciem “wyroby budowlane zawierające azbest” Zamawiający rozumie wszystkie odpady zawierające azbest, także te o kodzie 17 06 05*.
 
Pytanie nr 2:
“Czy w zakres obowiązków wykonawcy oprócz usługi załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia jest również usługa pakowania ?”
 
Odpowiedź:
Zgodnie ze SIWZ do obowiązków wykonawcy należy wyłącznie załadunek, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko. Odpady zostaną przygotowane do transportu przez właściciela nieruchomości.
 
Pytanie nr 3:
“Odbiór w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego przygotowanych wyrobów do transportu:
- po zebraniu przez Zamawiającego pełnej ilości odpadów, ok. 200 Mg (zbiorczy wykaz nieruchomości)?
- indywidualnie do każdego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości ?”
 
Odpowiedź:
Do odbioru odpadów z terenu posesji, niezależnie od ich wagi, zgodnie z treścią SPWIZ Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o przygotowaniu odpadów na danej nieruchomości. Jeśli w czasie 14 dni wpłynie więcej zgłoszeń, to możliwe jest połączenie odbiorów. W przypadku jednego zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów tylko z jednego budynku.
 
Pytanie nr 4:
“Podana przez Zamawiającego maksymalna szacunkowa ilość odpadów dotyczy mkw. czy kg ?”
 
Odpowiedź:
Podana przez Zamawiającego maksymalna szacunkowa ilość odpadów dotyczy 200 Mg (megagram) czyli 200 ton.
 
 
Pytanie nr 5:
”Karta Przekazania Odpadu przekazana dla Zawiadamiającego będzie kartą zbiorczą czy w rozbiciu na każdego właściciela nieruchomości ? “
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczych kart przekazania odpadów.
 
Pytanie nr 6:
“Faktura VAT przekazana dla Zamawiającego będzie fakturą zbiorczą czy w rozbiciu na każdego właściciela nieruchomości ?”
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wystawianie zbiorczych faktur VAT (z załącznikiem wyszczególniającym posesje, których dotyczy faktura).
 
Pytanie nr 7:
“W jaki sposób będzie szacowana ilość odpadów z poszczególnych nieruchomości przez Zamawiającego?”
 
Odpowiedź:
Zamawiający szacować będzie ilość odpadów z poszczególnych nieruchomości na podstawie danych podanych we wnioskach złożonych przez posiadaczy budynków oraz ich weryfikacji opartych na inwentaryzacji geodezyjnej.
 
Pytanie nr 8:
“Przedstawienie Zamawiającemu wykazu posesji, z których odebrano odpady zawierające azbest
z podaniem ich ilości – W jaki sposób podana ma być ilość odpadów ? Czy odpady zawierające azbest będą musiałby być np. ważone u każdego właściciela nieruchomości ?”
 
Odpowiedź:
Ilość odebranych odpadów podana ma być w kilogramach lub tonach.
Odpady zawierające azbest nie muszą być ważone indywidualnie u każdego właściciela nieruchomości. Ilość fakturowana musi być zgodna z ilością podaną przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 projektu umowy w przypadku kwestionowania przez Wykonawcę powyższej ilości niezbędne jest zgłoszenie tego faktu Zmawiającemu w celu udokumentowania niezgodności. W takiej sytuacji zważenie odpadów należy do obowiązków Wykonawcy.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-11-25

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-11-25

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-11-25