Zamówienie Nr OSGK.271.5.2011 z dnia 2011-11-22 - Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r

Data wydania 2011-11-22
Numer OSGK.271.5.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r
 Odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r
Numer ogłoszenia: 390024 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Suwałkach , ul. Mickiewicza 1,
16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628102.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, na zlecenie Miasta, w roku 2012 wyrobów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Suwałk tj. ich załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z Regulaminem pomocy mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałki mieszkańcy miasta mogą występować do Prezydenta Suwałk z wnioskiem o odbiór zdemontowanych (na własny koszt) wyrobów azbestowych. Miasto Suwałki organizuje odbiór w ciągu 14 dni od zgłoszenia przygotowania wyrobów do transportu. W celu realizacji powyższego zadania wyłania się w niniejszym przetargu wykonawcę usług. Procedura realizacji przedmiotowego zamówienia wygląda następująco: 1.Po demontażu wyrobów zawierających azbest i przygotowaniu ich na palecie do odbioru, w miejscu umożliwiającym ich mechaniczny załadunek na pojazd specjalistyczny typu HDS właściciel lub zarządca zasobów mieszkaniowych informuje Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach o gotowości wyrobów do odebrania, 2.Wydział informuje o powyższym Wykonawcę (podmiot wyłoniony w przetargu), wraz z podaniem maksymalnej szacunkowej ilości odpadów, 3.Wykonawca (podmiot wyłoniony w niniejszym przetargu) odbiera wyroby (załadunek mechaniczny) w terminie 14 dni od zgłoszenia. W przypadku zakwestionowania ilości odpadów podanych w opisanej wyżej informacji rzeczywista ilość odpadów zostanie ustalona z Zamawiającym. 4.Po dostarczeniu wyrobów na składowisko odpadów niebezpiecznych Wykonawca przedstawia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach fakturę za wykonaną usługę wraz z kartą przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz wykazem posesji z których odebrano eternit, z podaniem ich ilości, 5.Wydział weryfikuje fakturę, karty przekazania odpadów oraz wykaz posesji z których odebrano odpady z azbestem z podaniem ich ilości. Ilość odpadów do odbioru w ramach niniejszego zamówienia publicznego zależy od wniosków złożonych przez właścicieli/zarządców zasobów mieszkaniowych. W 2008 r. usunięto azbest o łącznej wadze 189,48 ton. W 2009 r. usunięto 286,79 ton, w 2010 r. 278,08 ton. Ilość odpadów do odbioru w 2012 r. szacowana jest na około 200 ton..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu złożenia ofert Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości 2 tys. PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zmianami)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie całego kraju
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Prowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbiór wyrobów zawierających azbest
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· koncesję, zezwolenie lub licencję
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w formie aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki pok. nr 211.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 09:00,
miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki pok. nr 5.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-11-22

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-11-22

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-11-22