Zamówienie Nr OSGK.271.4.2011 z dnia 2011-09-21 - Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2 - odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2011-09-21
Numer OSGK.271.4.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2 - odpowiedź na zapytanie
 
Suwałki, 13.10.2011 r. 
Dotyczy : przetargu nieograniczonego na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2
 
 
 Zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Zapytanie:
Proszę o wyjaśnienie przedmiaru robót (załącznik nr 7) tzn. czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić :
- roboty rozbiórkowe,
- wywiezienie gruzu z utylizacją,
- wywiezienie ziemi niewbudowanej powstałej przy wykonaniu koryt pod parking i chodniki,
- organizację ruchu na włączenie wyjazdu z parkingu do ul. Witosa,
Ponadto proszę o określenie głębokości koryt i podanie ilości robót zamieszczonych w zapytaniu.
 
Odpowiedź:
1.W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić roboty wymienione w zapytaniu:
- niezbędne roboty rozbiórkowe
- wywiezienie powstałego gruzu z utylizacją
- wywiezienie ziemi niewbudowanej powstałej z usunięcia warstwy gruntu niewbudowanego   
 o gr. 15 cm z wywiezieniem na odległość do 0,5 km i utylizacją
- organizację ruchu na włączenie wyjazdu z parkingu do ul. Witosa 
2.Przy wykonywaniu koryt należy uwzględnić ilości robót określone w przedmiarze robót wraz z wykorzystaniem ukształtowania terenu pod parking na głębokość umożliwiającą realizację parkingu zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną z pominięciem wykonania warstwy odcinającej.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-10-13

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-10-13

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-10-13