Zamówienie Nr SR.271.2.2011 z dnia 2011-09-19 - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans

Data wydania 2011-09-19
Numer SR.271.2.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans
Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. „Suwalski Internet równych szans”
 
Numer ogłoszenia: 294608-2011; data zamieszczenia: 19.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. „Suwalski Internet równych szans”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup i dostawa 195 nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym, wykorzystywanych do nauki podstaw obsługi, korzystania z Internetu i popularnych aplikacji biurowych i komunikacyjnych,
2) zakup i dostawa 8 nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert drukarek komputerowych wraz z oprogramowaniem niezbędnych do obsługi drukarki za pomocą komputerów,
3) instalacja na dostarczonych komputerach oprogramowania systemowego, biurowego, antywirusowego i niezbędnego do obsługi dostarczonych przez Wykonawcę drukarek,
4) instalacja dostarczonych zestawów komputerowych i drukarek w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Suwałki, Gminy Suwałki i Gminy Raczki.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na rzecz Miasta Suwałki, Gminy Suwałki i Gminy Raczki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione są w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zaznacza, że dostarczony sprzęt musi być wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji. Użyte w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazać na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
W takim wypadku zobowiązany jest przedłożyć załącznik nr 8 do SIWZ wskazując w nim urządzenia równoważne, a ponadto odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5, 30231300-0, 48000000-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 45 dni od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych) na całość zamówienia.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A II O. w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia30.09.2011 do godz. 10:00.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty jest termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1.
6. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw, których przedmiotem była dostawa co najmniej 20 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 złotych brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 złotych.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4
2. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - na załączniku nr 5
3. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 6,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia - załącznik nr 7 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez w Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz.1817).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 pkt. 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) INNE DOKUMENTY
Nie są wymagane inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
-
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Suwałkach ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.09.2011 godzina 10:00 miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. Kancelaria ogólna: pok. nr 4-5.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotem zamówienia są dostawy na rzecz Miasta Suwałki, Gminy Suwałki i Gminy Raczki na potrzeby projektu pt.: „Suwalski Internet równych szans”, realizowanego przez Zamawiającego i dofinansowanego w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa wynosi 85% wartości projektu.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-09-19

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-09-29

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-09-19