SIWZ na stronie internetowej: www.mdi.suwalki.pl

Data wydania 2011-09-05
Numer 20/2011
Tytuł MDI w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic z parkinagami w kwartale między ul. Kościuszki-Chłodna-Noniewicza-Dwernickiego w Suwałkach"

Suwałki: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic z parkingami w kwartale między ul. Kościuszki, Chłodna, Noniewicza, Dwernickiego w Suwałkach.
Numer ogłoszenia: 236353 - 2011; data zamieszczenia: 05.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, faks 087 5664831.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic z parkingami w kwartale między ul. Kościuszki, Chłodna, Noniewicza, Dwernickiego w Suwałkach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic z parkingami w kwartale między ul. Kościuszki, Chłodna, Noniewicza, Dwernickiego w Suwałkach. 2. Zakres zamówienia obejmuje: A. Zgodnie z Uchwałą NR LIII/496/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza, a od północy granicami działek: 11507/1, 11507/2, 11515/2, 11516/2 - opracowaniem projektowym należy objąć teren oznaczony symbolami: 1KD, 2KD/KP, 3KDW, 6UP, 5KPJ, 4KD. Do granic opracowania dokumentacji projektowej należy przyjąć zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ulicą Noniewicza a budynkami Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Noniewicza 83 w zakresie budowy parkingu, ciągów pieszo-jezdnych, uzbrojenia technicznego i zieleni (6UP) . B. Na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza oraz od strony południowej granicami działek 11505/1, 11505/2 i 11506 w Suwałkach zatwierdzonego Uchwałą nr XLIX/550/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.06.2006r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 200, poz. 1947 z dnia 08.08.2006r. - opracowaniem projektowym należy objąć teren oznaczony symbolem: 4KD (odcinek ulicy usytuowanej wzdłuż północnej granicy terenu 6UP). C. Zgodnie z Uchwałą NR LIII/496/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza, a od północy granicami działek: 11507/1, 11507/2, 11515/2, 11516/2. Opracowaniem projektowym należy objąć teren oznaczony symbolem: 5KPJ. (Dla terenów komunikacji pieszo-jezdnej należy opracować odrębną kompletną wielobranżową dokumentację projektową budowlano-wykonawczą umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ich realizację w ilości po 6 egz., zaś przedmiary, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne w ilości po 1 egz. wraz z wersją elektroniczną ). Uzbrojenie do zaprojektowania: - Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa wraz z odejściami w kierunku posesji na warunkach PWiK w Suwałkach Spółka z o.o., - Kanalizacja deszczowa na warunkach MDI w Suwałkach, - Przebudowa i budowa niekolizyjnych odcinków sieci uzbrojenia technicznego na warunkach wydanych przez właścicieli sieci, - Kanalizacja teletechniczna na warunkach technicznych TP S.A., - Oświetlenie uliczne na warunkach MDI Suwałki oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Suwałki wraz z rozwiązaniem kolizji z sieciami elektro-energetycznymi. Zamawiający informuje, że na terenie objętym zamówieniem obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - UCHWAŁA NR LIII/496/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2010r. - UCHWAŁA NR XLIX/550/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2006r. - w załączeniu wraz z mapą ewidencyjną z zaznaczonymi orientacyjnymi granicami terenu do opracowania z podziałem na zakresy: A, B i C, które mogą ulec zwiększeniu jeżeli będzie to wynikało z warunków technicznych budowy lub rozwiązań kolizji uzbrojenia technicznego. 3. Dokumentacja projektowa winna zawierać: a) wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zakresu A i B zawierający: - mapę w skali co najmniej 1 : 5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, - analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, - mapy zawierające projekty podziału nieruchomości sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, - określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Wniosek należy opracować zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10.04.2003r. (Dz. U. Nr 193 z 2008 r. poz. 1194 z późniejszymi zmianami) - 6 egz. b) projekt budowlany zagospodarowania terenu wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z 2003r z późniejszymi zmianami) - 6 egz. plus wersja elektroniczna, c) projekty wykonawcze branż: drogowej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej - po 6 egz. plus wersja elektroniczna, d) projekty rozbiórki budynków kolidujących z budową ulic dla każdego budynku odrębnie - po 5 egz., e) projekt stałej organizacji ruchu - 5 egz., f) specyfikacje techniczne dla każdej z branż - 1 egz. plus wersja elektroniczna Specyfikacje techniczne wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). g) przedmiary robót dla każdej z branż - 1 kpl. plus wersja elektroniczna, h) kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż - 1 kpl. plus wersja elektroniczna Kosztorys inwestorski i przedmiary robót wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U Nr 130 poz. 1389). i) Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu dokumentacji dla uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwiające wykonanie całego zakresu robót. 4. Uwagi: - rysunki winny być zapisane w formacie *. pdf lub *. jpg lub*. gif; - specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc lub *.pdf - przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls . - kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym RODOS lub innym dostępnym na rynku polskim, w rozszerzeniu ath. - wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. - Pozostałe opracowania mają być także przedłożone w wersji elektronicznej na nośniku CD- ROM w formacie PDF umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. 5. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia: a) opracowanie koncepcji przebudowy układu drogowego i uzyskanie akceptacji o jej przyjęciu przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy wg następującego harmonogramu: - opracowanie koncepcji i przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 14 dni, - zamawiający w ciągu 7 dni dokona oceny koncepcji i na piśmie przedłoży uwagi, - opracowanie poprawionej, ostatecznej wersji koncepcji w terminie 7 dni, - Zamawiający w ciągu 2 dni przedłoży odpowiedź na piśmie. b) sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych, c) uzyskanie warunków podłączenia mediów i warunków zasilania od ich dostawców, d) sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)- 4 egz. e) sporządzenie wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie projektowanej inwestycji na terenie położonym w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zasad prowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz. 1579)- 2 egz., f) sporządzenie wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytków o uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z projektowaną inwestycją - 2 egz. g) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - zakres A i B i pozwolenia na budowę- zakres C, h) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych ze sporządzeniem dokumentacji geotechniczno- inżynierskiej, i) uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.42.00.00-8, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na całość zamówienia. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 16.09.2011 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług, których przedmiotem było opracowanie co najmniej jednej dokumentacji obejmującej przebudowę lub budowę drogi z uzbrojeniem technicznym, w oparciu o którą zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: 1. drogowej, 2. sanitarnej, 3. elektrycznej, Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 złotych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu wykonania zamówienia. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 115 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-09-05

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-09-05

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-09-05