Zamówienie Nr ZBM/19/2011 z dnia 2011-08-17 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych dotyczących budynków przy ul. Wesołej 17,ul. Putry 9 i ul. Utrata 9 w Suwałkach

Data wydania 2011-08-17
Numer ZBM/19/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych dotyczących budynków przy ul. Wesołej 17,ul. Putry 9 i ul. Utrata 9 w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania
Numer ogłoszenia w BZP : 246764 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 563 50 00, faks 87 563 50 79.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe dotyczące budynków przy ul. Wesołej 17, ul. Putry 9 i ul. Utrata 9 w Suwałkach. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
1.       ZADANIE IWymiana pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wesołej 17 w Suwałkach.
1.1.             Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez Zamawiającego – Załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
1.2.             Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.3.             Przy wykonywanych robotach związanych z demontażem płyt azbestowo cementowych należy stosować się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. nr 71 z 2004 roku poz. 649 ).
1.4.             Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, którą po zakończeniu robót przekaże do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach
1.5.             Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnego projektu organizacji ruchu wraz z zajęciem pasa chodnika ponosząc wszelkie koszty z tym związane.
 
2.       ZADANIE II – Likwidacja zacieków po zalaniu z wymianą stolarki drzwiowej na korytarzach szt. 4 w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.
2.1.             Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
2.2.             Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
3.       ZADANIE III – Remont ciągu pieszo jezdnego, wejścia ( schodów ) oraz wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 w lokalu użytkowym przy ul. Utrata 9 w Suwałkach
3.1.             Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót z częścią graficzną sporządzony przez Zamawiającego – Załącznik nr 3 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
3.2.             Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
4.       Przed złożeniem oferty należy zapoznać się w terenie z przedmiotem zamówienia celem skalkulowania wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania robót.
5.       Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty remontowe:
·         Zadanie I i III   – 60 m-cy
·         Zadanie II        – 36 m-cy
     licząc od daty protokolarnego odbioru prac.
6.       Każde zadanie traktowane jest jako oddzielne zamówienie w związku z tym zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolnie wybrane zadanie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.00.00-7, 45.23.32.50-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduję wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
3) Co najmniej jedna osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odbyła minimum dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych określone w § 8 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 roku poz.1579 ) - dotyczy Zadania I
4) Posiadają zezwolenie na wytwarzanie niebezpiecznych odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, remontów i modernizacji obiektów - dotyczy Zadania I
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach :
1.1. terminu wykonania umowy w przypadku :
1.1.1. zaistnienia tzw. siły wyższej.
1.1.2. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od wykonawcy. Przedmiotowy przypadek wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru.
1.1.3. zakończenia pracy przez wykonawcę przed terminem umownym
1.1.4. wykonania zamówienia dodatkowego
1.2. wynagrodzenia w przypadku :
1.2.1. wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu robót objętych umową, które są korzystne i spowodują oszczędności na rzecz zamawiającego.
1.2.2. wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT
1.2.3. Zmiana wynagrodzenia wynikającego z postanowień zapisu ppkt. 1.2.1 nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego według faktycznie wykonanych i odebranych robót w oparciu o ceny zgodne z kosztorysem ofertowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, pokój 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki, Sekretariat, pokój 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA: ZADANIE I - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wesołej 17 w Suwałkach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez Zamawiającego - Załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Przy wykonywanych robotach związanych z demontażem płyt azbestowo cementowych należy stosować się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. nr 71 z 2004 roku poz. 649 ).
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, którą po zakończeniu robót przekaże do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnego projektu organizacji ruchu wraz z zajęciem pasa chodnika ponosząc wszelkie koszty z tym związane.
 6. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty remontowe 60 m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
 
CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA: ZADANIE II - Likwidacja zacieków po zalaniu z wymianą stolarki drzwiowej na korytarzach szt. 4 w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez Zamawiającego - Załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty remontowe 36 m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3
NAZWA: ZADANIE III - Remont ciągu pieszo jezdnego, wejścia ( schodów ) oraz wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 w lokalu użytkowym przy ul. Utrata 9 w Suwałkach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót z częścią graficzną sporządzony przez Zamawiającego - Załącznik nr 3 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty remontowe 60 m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.23.32.50-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 17.08.2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-08-17

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-08-17

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-08-17