Zamówienie Nr ZBM/17/2011 z dnia 2011-08-02 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Data wydania 2011-08-02
Numer ZBM/17/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 11.08.2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 226728 - 2011z dnia 02.08.2011 roku na wykonanie wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Suwałki administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy – ista Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Lewicka 4 lok. 1, 02 – 547 Warszawa z ceną 48205,82 zł brutto,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty  :
1. Oferta 1 – PHU Czesław Derman, ul. Kościuszki 12/13, 19 - 400 Olecko
                     Cena ofertowa brutto : 115064,82 zł.
                 
2. Oferta 2 – „WODOMIAR SERWIS” ul. Ząbkowska 4/6A, 03 – 735 Warszawa
                  Cena ofertowa brutto : 75324,60 zł.
 
3.  Oferta 3 – ista Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie,
                   ul. Lewicka 4 lok. 1, 02 – 547 Warszawa
                  Cena ofertowa brutto : 48205,82 zł.
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, 08.09.2011 rok
                           

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-09-08

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-09-08

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-09-08