Zamówienie Nr ZBM/15/2011 z dnia 2011-06-13 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach

Data wydania 2011-06-13
Numer ZBM/15/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach
Dotyczy :  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29 czerwca 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 154438 - 2011 z dnia 13.06.2011 roku na wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100 % ) ustalił, że oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane DABOR Radosław Truszkowski, ul. Pułaskiego 63, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 33 291,00 zł, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
Z postępowania wykluczono następujących Wykonawców :
1.       OFERTA NR 1 : Przedsiębiorstwo JOCZ, 11 – 520 Ryn, ul. Świerczewskiego 38.
2.       OFERTA NR 7 : DW Domel Elżbieta Zabielska, Al. Józefa Piłsudskiego 70, 18 – 400 Łomża
3.       OFERTA NR 10 : LECH Zakład Produkcyjno – Handlowy Lech Ciechanowicz, ul. Rzeźnicka 6,       19 – 400 Olecko
 
Uzasadnienie prawne :
Wykonawcy zostali wykluczeni na mocy art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca oferty.
 
Uzasadnienie faktyczne :
Wykonawcy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie nie dostarczyli brakujących dokumentów wymaganych zgodnie z SIWZ.
 
Pozostałe ofertyodpowiadają wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
 
W postępowaniu wpłynęło 7 ważnych ofert jak niżej :
1.       OFERTA NR 2 : Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o. o. ul. Ceramiczna 4, 20 – 150 Lublin - cena brutto 34 867,80 zł
2.       OFERTA NR 3 : Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo, ul. Bursaki 18, 20 – 150 Lublin - cena brutto 37 197,03 zł
3.       OFERTA NR 4 : Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o. o. ul. Tytoniowa 4,         16 – 300 Augustów– cena brutto : 42 836,00 zł
4.       OFERTA NR 5 : BUDOMEX GLASS s. c. Halina Bartoszuk, Edward Biernacki, 19 – 500 Gołdap,     ul. Pl. Zwycięstwa 10b – cena brutto : 34 769,52 zł
5.       OFERTA NR 6 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane DABOR Radosław Truszkowski, ul. Pułaskiego 63, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 33 291,00 zł
6.       OFERTA NR 8 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Handlowe A.T.C. PLASTIK Sych, Nieścier, Filipiak Spółka Jawna, 16 – 315 Lipsk, ul. Jermakowicza 12 – cena brutto : 41 000,00 zł
7.       OFERTA NR 9 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ATMA” Sp. z o. o,           ul. Bakałarzewska 21C, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 34 939,51 zł
 
 
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 12.07.2011 rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-07-12

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-07-12

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-07-12