Zamówienie Nr O.0442.1.1.2011 z dnia 2011-06-06 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Data wydania 2011-06-06
Numer O.0442.1.1.2011
Tytuł Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

 

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 28 lipca 2011 r., Zamawiający unieważnił:

  •       na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) :

- część nr 1- dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 13.

- część nr 2- dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, ul. Sejneńska 12.

- część nr 3- dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w Zespole Szkół nr 10 Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5.

  •      na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy

- część nr 4- dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66.

część nr 5- dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Uzasadnienie

    W dniu 20 lipca 2011 roku Zamawiający wszczął, w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki" - O.042.1.5.2011 zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 209114 - 2011 oraz    w innych miejscach, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Do upływu terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 28 lipca 2011r. godz. 10:00 na:
część 1 zostały złożone następujące oferty:
- MOJE BAMBINO sp. z o.o. sp. k
ul. Gdańska 80
90-613 Łódź
- Szulc-Trading Małgorzata Szulc
ul. M. Konopnickiej 8
16-400 Suwałki

część 2 została złożona następująca oferta:

- MOJE BAMBINO sp. z o.o. sp. k
ul. Gdańska 80
90-613 Łódź
- Szulc-Trading Małgorzata Szulc
ul. M. Konopnickiej 8
16-400 Suwałki

część 3 została złożona następująca oferta:
- MOJE BAMBINO sp. z o.o. sp. k
ul. Gdańska 80
90-613 Łódź
- Szulc-Trading Małgorzata Szulc
ul. M. Konopnickiej 8
16-400 Suwałki
część 4 została złożona następująca oferta:
- Szulc-Trading Małgorzata Szulc
ul. M. Konopnickiej 8
16-400 Suwałki
część 5 została złożona następująca oferta:
- Szulc-Trading Małgorzata Szulc
ul. M. Konopnickiej 8
16-400 Suwałki.
 

Z uwagi na fakt, iż ceny złożonych ofert przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację ww. części zamówienia tj. nr 1, nr 2, nr 3, Prezydent Miasta Suwałk, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w ww. zakresie.

Ponadto Zamawiający na podstawie 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy unieważnił postępowanie w zakresie odnoszącym się do części 4 i 5, ponieważ w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

W toku badania ofert Zamawiający, na podstawie art. 89. ust. 1 ww. ustawy, odrzucił ofertę złożoną przez Szulc-Trading Małgorzata Szulc, ul. M. Konopnickiej 8,
16-400 Suwałki (część nr 1, 2, 3, 4 i 5). Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie jest dostawa pomocy dydaktycznych. W załączniku nr 1 stanowiącym integralną część SIWZ w części I Zamawiający dokonał szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, dokładnie wskazując jakie produkty – pomoce dydaktyczne mają być przedmiotem dostawy.

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę dotyczy dostawy materiałów papierniczo -biurowych, co w żaden sposób nie jest tożsame z przedmiotem określonym przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający uznał ofertę ww. Wykonawcy za niezgodną z SIWZ i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 postanowił ją odrzucić.

Z uwagi na powyższe wady, Zamawiający nie mógł zastosować procedur sanacyjnych,
o których mowa w art. 26 ust. 3 oraz w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem takie czynności ingerowałby w treść oferty. W związku z tym odrzucenie przez Zamawiającego oferty ww. Wykonawcy jest w pełni uzasadnione.

 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-07-29

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-07-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-07-29