SIWZ na stronie inwernetowej www.mdi.suwalki.pl

Data wydania 2011-06-02
Numer MDI/5/2011
Tytuł Remont i wyposażenie części budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” Część 1 - Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Część 2 – Dostawa i montaż wyposażenia w Żłobku Miejskim.

Suwałki: Remont i wyposażenie części budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch: Część 1 - Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Część 2 - Dostawa i montaż wyposażenia w Żłobku Miejskim.
Numer ogłoszenia: 154503 - 2011; data zamieszczenia: 02.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie części budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch: Część 1 - Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Część 2 - Dostawa i montaż wyposażenia w Żłobku Miejskim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont i wyposażenie części budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Część 1 - Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Część 2 - Dostawa i montaż wyposażenia w Żłobku Miejskim. Dotyczy części 1 1. Zakres zamówienia obejmuje remont istniejących pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach na Żłobek Miejski w tym: a) zakres prac z branży budowlanej: - remont podłogi w salach, - wymianę stolarki okiennej, - malowanie sufitów i ścian wraz z wykonaniem tynków i szpachlowaniem podłoża, - przystosowanie wejść głównych do wjazdu wózkami dziecięcymi. b) zakres prac branży sanitarnej: - remont instalacji wodnokalizacyjnej w węzłach sanitarnych polegający na wymianie zużytej armatury i przyborów na nową odpowiadającą wymaganiom aktualnie obowiązujących norm i dostosowanej do potrzeb dzieci. - remont instalacji centralnego ogrzewania polegający na wymianie istniejących grzejników członowych oraz z rur stalowych gładkich na grzejniki stalowe płytowe. c) zakres prac branży elektrycznej: Zaprojektować i wykonać: - nową tablicę rozdzielczą, - instalację oświetlenia ewakuacyjnego, - wymienić istniejącą instalację elektryczną na nową z rozdziałem przewodu PEN na PE i N (oprawy oświetleniowe z rastrem pozostają), - w istniejących oprawach rastrowych zabudować świetlówki z powłoką SEKURA lub równoważne. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają załączone przedmiary robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne. Dotyczy części II 1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia do Żłobka Miejskiego zgodnie z formularzem cenowym - załącznikiem nr 2.2. do SIWZ. 2. Dostarczony sprzęt i wyposażenie musi być wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w projektach i formularzu cenowym. Użyte w dokumentacji projektowej i formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazać na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym w niniejszej SIWZ. 4. Roboty budowlane i wyposażenie muszą spełniać wymogi: - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch, - Ustawy z dnia 04 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 367) 5. Zamówienia będą realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 39.00.00.00-2, 30.21.33.00-8, 37.00.00.00-8, 39.22.11.10-1, 39.22.30.00-1, 31.68.00.00-6, 30.19.00.00-7, 44.11.22.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych) na całość zamówienia w tym na: Część 1 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Część 2 - 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 22.06.2011 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Dotyczy części 1 W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku na łączną wartość nie mniejszą niż 200.000,00 zł brutto, Dotyczy części 2: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw, których przedmiotem było wyposażenie odpowiadające przedmiotowi zamówienia na kwotę łączną nie mniejszą niż 50.000,00 złotych brutto.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Dotyczy części 1 i 2: Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 złotych, potwierdzającej że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załącznikach Nr 8.1. i 8.2. do SIWZ. Dotyczy części 1 Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 1. przedłużenie terminu realizacji zamówienia umowy: a) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych o ile wykonanie ich spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy. b) wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli nie dotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję działania siły wyższej. 2. zmiana zakresu wykonywanych robót: a) w przypadku konieczności wykonania tzw. robót zamiennych, b) w przypadku zmiany obmiarów poszczególnych robót. 3. zmiana personelu nadzorującego roboty. Dotyczy części 2 Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy: Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli nie dotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję działania siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 115 - SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 - Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dotyczy części 1 Część 1 - Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2. Zakres zamówienia obejmuje remont istniejących pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach na Żłobek Miejski w tym: a) zakres prac z branży budowlanej: - remont podłogi w salach, - wymianę stolarki okiennej, - malowanie sufitów i ścian wraz z wykonaniem tynków i szpachlowaniem podłoża, - przystosowanie wejść głównych do wjazdu wózkami dziecięcymi. b) zakres prac branży sanitarnej: - remont instalacji wodnokalizacyjnej w węzłach sanitarnych polegający na wymianie zużytej armatury i przyborów na nową odpowiadającą wymaganiom aktualnie obowiązujących norm i dostosowanej do potrzeb dzieci. - remont instalacji centralnego ogrzewania polegający na wymianie istniejących grzejników członowych oraz z rur stalowych gładkich na grzejniki stalowe płytowe. c) zakres prac branży elektrycznej: Zaprojektować i wykonać: - nową tablicę rozdzielczą, - instalację oświetlenia ewakuacyjnego, - wymienić istniejącą instalację elektryczną na nową z rozdziałem przewodu PEN na PE i N (oprawy oświetleniowe z rastrem pozostają), - w istniejących oprawach rastrowych zabudować świetlówki z powłoką SEKURA lub równoważne. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają załączone przedmiary robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne. 4. Roboty budowlane i wyposażenie muszą spełniać wymogi: - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch, - Ustawy z dnia 04 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 367) 5. Zamówienia będą realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.08.2011.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 - Dostawa i montaż wyposażenia w Żłobku Miejskim..

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 - Dostawa i montaż wyposażenia w Żłobku Miejskim. 1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia do Żłobka Miejskiego zgodnie z formularzem cenowym - załącznikiem nr 2.2. do SIWZ. 2. Dostarczony sprzęt i wyposażenie musi być wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w projektach i formularzu cenowym. Użyte w dokumentacji projektowej i formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazać na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym w niniejszej SIWZ. 4. Roboty budowlane i wyposażenie muszą spełniać wymogi: - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch, - Ustawy z dnia 04 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 367) 5. Zamówienia będą realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 30.21.33.00-8, 37.00.00.00-8, 39.22.11.10-1, 39.22.30.00-1, 31.68.00.00-6, 30.19.00.00-7, 44.11.22.00-0.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.08.2011.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-06-02

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-06-02

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-06-02