Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach: część 1 i część 2

Data wydania 2011-05-06
Numer MDI/1/2011
Tytuł Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach: część 1 i część 2

Przetarg nieograniczony pn: Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach:

Część 1 – Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na pracownie w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)  informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr MDI/1/2011 pn: „Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach: Część 1 – Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na pracownie w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego ARKADA Marek Chotkiewicz, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki.

UZASADNIENIE

            Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn: Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach: Część 1 – Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na pracownie w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1.  P.z.p.

            Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę brutto.

            Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty złożone przez:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Cena oferty brutto

1

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ARKADA

Marek Chotkiewicz

Ul. Kowalskiego 24/16

16-400 Suwałki

Cena

100,00

484.807,28

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis

Ul. Cicha 8

16-400 Suwałki

Cena

66,88

724.882,35

3

Przedsiębiorstwo Instalacji i Budownictwa Przemysłowego BLOTERM Sp. j. Lidner, Bańkowski, Osewski

Ul. Sejneńska 80,

16-400 Suwałki

Cena

79,70

608.325,85

4

Zakład Ogólnobudowlany

Wiesław Zieliński

Ul. Zastawie 8,

16-400 Suwałki

Cena

 

544.347,39

            Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.

            Mając zatem na uwadze, że Oferent nr 1  spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 ofertę nr 1  Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego ARKADA Marek Chotkiewicz, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki.           

            Ponadto zawiadamiamy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

            Zamawiający ustala termin podpisania umowy na dzień   01.06.2011 r.

 

 

Przetarg nieograniczony pn: Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach:

Część 2 – Dostawa i montaż wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr MDI/1/2011 pn: Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach: część nr 2 – Dostawa i montaż wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ustawy P.z.p.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 28.04.2011 r. godz. 1000 nie wpłynęła  żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-05-06

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-05-06

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-05-06