Zamówienie Nr 11/2011 z dnia 2011-03-31 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Świerkowa - Nowomiejska - Klonowa w Suwałkach

Data wydania 2011-03-31
Numer 11/2011
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Świerkowa - Nowomiejska - Klonowa w Suwałkach

SIWZ dostępna na stronie www.mdi.suwalki.pl

Suwałki: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Świerkowa - Nowomiejska - Klonowa w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 102441 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, faks 087 5664831.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Świerkowa - Nowomiejska - Klonowa w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Świerkowej (od skrzyżowania z ul. Kolejową do wjazdu na teren Starostwa Powiatowego w obrębie skrzyżowania z ul. Pułaskiego): - zgodnie z Uchwałą nr XLVIII /541/06/ Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. Z. Podhorskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach - teren oznaczony 2KD, - zgodnie z uzyskaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na odcinek od ul. Modrzewiowej do ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kolejową. 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Nowomiejskiej (od skrzyżowania z ul. Świerkową i Jana Pawła II do pętli autobusowej): - zgodnie z Uchwałą nr XLVIII /541/06/ Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. Z. Podhorskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach - teren oznaczony 3KD. 3) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Klonowej (od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ulicą Różaną): - zgodnie z uzyskaną decyzją celu publicznego. 3. Dokumentacja projektowa winna zawierać: a) wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla części zadania 1) i zadanie 3) zawierający: - mapę zasadniczą w skali 1:500 przedstawiającą przebieg drogi z uzbrojeniem, - charakterystykę inwestycji zgodnie z art. 52 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003.80.717 z późniejszymi zmianami) - po 2 egz. dla zadania 1) i 3). b) projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z 2003r z późniejszymi zmianami) - po 6 egz. dla każdego zadania plus wersja elektroniczna, c) projekty wykonawcze branż: drogowej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej - po 6 egz. plus wersje elektroniczne: - kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na warunkach PWiK Sp. z o.o. w Suwałkach, - kanalizacja deszczowa obejmująca budowę nowej kanalizacji deszczowej z ulicy Klonowej oraz odwodnienie skrzyżowania z ulicą Kolejową na warunkach MDI w Suwałkach, - kanalizacja teletechniczna na warunkach TP SA - oświetlenie uliczne na warunkach MDI Suwałki i PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok Zakład Sieci Suwałki, - sieć ciepłownicza na warunkach PEC Sp. z o.o. Suwałki, d) projekty stałej organizacji ruchu - po 5 egz., e) specyfikacja techniczna dla każdej z branż - 1 egz. plus wersja elektroniczna Specyfikacja techniczna wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późniejszymi zmianami). f) przedmiary robót dla każdej z branż z podziałem na poszczególne zadania - 1 kpl. plus wersja elektroniczna, g) kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż z podziałem na poszczególne zadania - 1 kpl. plus wersja elektroniczna Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389). h) inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie całego zakresu robót, 4. Uwagi: - rysunki winny być zapisane w formacie *. pdf lub *. jpg lub*. gif; - specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc lub *.pdf - przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls . - kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym RODOS lub innym dostępnym na rynku polskim, w rozszerzeniu ath. - wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. - Pozostałe opracowania mają być także przedłożone w wersji elektronicznej na nośniku CD- ROM w formacie PDF umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. 5. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia: a) opracowanie koncepcji przebudowy układu drogowego wraz z organizacją ruchu i uzyskanie akceptacji o jej przyjęciu przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy wg następującego harmonogramu: - opracowanie koncepcji i przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 14 dni od podpisania umowy, - zamawiający w ciągu 7 dni dokona oceny koncepcji i na piśmie przedłoży uwagi, - opracowanie poprawionej, ostatecznej wersji koncepcji w terminie 7 dni, - Zamawiający w ciągu 2 dni przedłoży odpowiedź na piśmie, b) sporządzenie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych, w skali 1:500, c) opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, d) uzyskanie warunków podłączenia mediów i warunków ich zasilania od ich dostawców, e) sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 p.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), f) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych ze sporządzeniem dokumentacji geotechniczno - inżynierskiej, g) uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień. Zamówienie należy realizować w oparciu o Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej - Załącznik nr 9 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.42.00.00-8, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 12.04.2011 r. do godz. 10:00. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. 5. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńskiej 82, (pokój nr 115) przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca dla celów dowodowych powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w sekretariacie MDI). 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji (usługi) podobnej co do zakresu, charakteru z przedmiotem zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem uważa się co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi z uzbrojeniem technicznym, w oparciu o którą zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale 10 SIWZ

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wymagana jest co najmniej 1 osoba w każdej z następujących branż: a) drogowej, b) sanitarnej, c) elektrycznej, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania oraz będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale 10 SIWZ

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale 10 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionym przypadku: - W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu wykonania zamówienia. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki sekretariat - pokój 115.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: MDI w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-03-31

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-03-31

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-03-31