SIWZ na stronie internetowej www.mdi.suwalki.pl

Data wydania 2011-03-15
Numer MDI/1/2011
Tytuł Przetarg nieograniczony pn: „Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach". Część 1 – Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na pracownie w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, Część 2 – Dostawa i montaż wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.

15/03/2011    S51    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Suwałki: Meble

2011/S 51-083546

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Miasta Suwałki
ul. Mickiewicza 1
Kontaktowy: Miejska Dyrekcja Inwestycji, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
Do wiadomości: Zygmunt Szutkiewicz
16-400 Suwałki
POLSKA
Tel. +48 875664831
E-mail:
inwestycje@mdi.suwalki.pl
Faks +48 875659926

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.suwalki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno

Kod NUTS PL345

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach".
Część 1 – Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na pracownie w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach,
Część 2 – Dostawa i montaż wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000, 30200000, 32322000, 32321200, 30230000, 48000000, 38410000, 38400000, 38552000, 38510000, 22120000, 45453000, 45450000, 45310000, 45330000, 45331210, 45314200, 45331100

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach”.
Część 1 – Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na pracownie w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach,
Część 2 – Dostawa i montaż wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.
Dotyczy części 1.
Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na pracownie w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach”.
1. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń budynku administracyjnego Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach na pracownie do praktycznej nauki zawodu (mechaniczną, technologii drewna, obsługi turystycznej oraz języka angielskiego zawodowego), przebudowę instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych o monitoringu wewnętrznego pracowni oraz wykonanie wewnętrznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.
2. Wykonanie elementów promocji projektu zgodnie z wymogami RPOWP na lata 2007-2013,
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają załączone przedmiary robót, dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.
Dotyczy części II.
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.
1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia pracowni mechanicznej, technologii drewna, obsługi turystycznej oraz pracowni języka angielskiego zawodowego w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach zgodnie z projektami i formularzem cenowym - załącznikiem nr 2.2. do SIWZ.
2. Dostarczony sprzęt i wyposażenie musi być wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w projektach i formularzu cenowym. Użyte w dokumentacji projektowej i formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazać na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno–jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym w niniejszej SIWZ.

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA „Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach”

1)KRÓTKI OPIS

Część 1 – Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na pracownie w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach,

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45453000, 45450000, 45310000, 45330000, 45331210, 45314200, 45331100

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Dotyczy części 1.
Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na pracownie w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach”.
2. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń budynku administracyjnego Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach na pracownie do praktycznej nauki zawodu (mechaniczną, technologii drewna, obsługi turystycznej oraz języka angielskiego zawodowego), przebudowę instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych o monitoringu wewnętrznego pracowni oraz wykonanie wewnętrznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.
3. Wykonanie elementów promocji projektu zgodnie z wymogami RPOWP na lata 2007-2013,
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają załączone przedmiary robót, dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania I części zamówienia – do dnia 15.8.2011 r.

CZĘŚĆ NR 2 NAZWA „Od nauki do sukcesu – adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach”

1)KRÓTKI OPIS

Dotyczy części II.
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

39100000, 30200000, 32322000, 32321200, 30230000, 48000000, 38410000, 38400000, 38552000, 38510000, 22120000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Dotyczy części II.
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.
1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia pracowni mechanicznej, technologii drewna, obsługi turystycznej oraz pracowni języka angielskiego zawodowego w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach zgodnie z projektami i formularzem cenowym - załącznikiem nr 2.2. do SIWZ.
2. Dostarczony sprzęt i wyposażenie musi być wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w projektach i formularzu cenowym. Użyte w dokumentacji projektowej i formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazać na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym w niniejszej SIWZ.

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania II części zamówienia – do dnia 25.8.2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy) na całość zamówienia w tym na:
— część 1 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
— część 2 – 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 28.4.2011 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
Wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.
Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych – powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI.
3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Dotyczy części 1.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rozliczanych powykonawczo robót wynosi ..................... PLN brutto (słownie złotych: ....................................................) w tym podatek VAT ......... (słownie...............................)
2. Rozliczenie robót następować będzie kosztorysami powykonawczymi, sporządzonymi na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe określone w ofercie przetargowej.
3. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywała się na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, w oparciu o sporządzone przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru, w obecności Wykonawcy protokoły odbioru zakończonych elementów robót oraz sprawdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy.
4. Termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Dotyczy części 2 zamówienia:
1. za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego § 1 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ...... PLN brutto (słownie:...) w tym podatek VAT ........... (słownie: ................);
2. cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia i obejmować m.in. koszty ubezpieczenia, cła, dostawy, montażu, opakowania, konfiguracji i instalacji sprzętu;
3. płatność będzie dokonana po zakończeniu całości dostawy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze;
4. podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy potwierdzający zrealizowanie dostawy zgodnie z umową;
5. protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać opis pozycji asortymentowej z podaniem numeru seryjnego dla dostarczonego przedmiotu zamówienia lub innej formy umożliwiającej jego szczegółową identyfikację oraz z przytoczeniem liczby sztuk, ceny jednostkowej i wartości.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.
3) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
4) Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dotyczy częśći 1 i 2 zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 7;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia - załącznik nr 8 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz.1817).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dotyczy części 1 zamówienia.
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku na łączną wartość nie mniejszą niż 250 000,00 PLN brutto,
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej,
Dotyczy części 2 zamówienia: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw, których przedmiotem było wyposażenie odpowiadające przedmiotowi zamówienia na kwotę łączną nie mniejszą niż 400 000,00 PLN brutto.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

MDI/1/2011

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 28.4.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

28.4.2011 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 28.4.2011 - 10:30

Miejsce

Miejska Dyrekcja Inwestycji, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, pokój nr 12.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienia będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013.

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołanie.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną;
b) w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt 5, ppkt a).
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

11.3.2011

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-03-15

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-03-15

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-03-15