Zamówienie Nr ZBM/07/2011 z dnia 2011-03-08 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki

Data wydania 2011-03-08
Numer ZBM/07/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
 
Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17 marca 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 76735 - 2011 z dnia 08.03.2011 roku na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  „ CZYŚCIOCH bis ” Sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Mjr Hubala 18 z ceną brutto : 179 985,24 zł, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty jak niżej :
 
OFERTA Nr 1 : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Sejneńska 82, 16 – 400 Suwałki - cena brutto : 207 549,00 zł
 
OFERTA NR 2 : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ CZYŚCIOCH bis ” Sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Mjr Hubala 18 – cena brutto : 179 985,24 zł
 
 
 
      Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 21.03.2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-03-21

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-03-21

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-03-21