SIWZ na stronie www.mdi.suwalki.pl

Data wydania 2011-02-24
Numer 2/2011
Tytuł Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn: Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach

Suwałki: Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach.
Numer ogłoszenia: 29396 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, faks 087 5664831.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Część 1 - Budowę jezdni asfaltowej wraz z uzbrojeniem w ulicy Warszawskiej w Suwałkach w tym m.in.: - roboty rozbiórkowe tj. frezowanie asfaltu, rozbiórka krawężników i inne, - roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, - ustawienie krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej , - ustawienie krawężnika kamiennego 15x25x100 cm na ławie betonowej, - wykonanie podbudowy jednowarstwowej o grubości po zagęszczeniu 20cm z dodatkiem kruszywa łamanego, - wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 9cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych-warstwa ścieralna asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 5cm, - oznakowanie pionowe i poziome, - wykonanie robót telekomunikacyjnych, - wykonanie robót sanitarnych, -wykonanie robót elektrycznych. Część 2 - Budowę chodników wraz z uzbrojeniem w ulicy Warszawskiej w Suwałkach w tym m.in.: - roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej, obrzeży betonowych, rozbiórka krawężników betonowych. - przesadzenie drzew iglastych rosnących wzdłuż działki nr 35049 i 35050, - roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, - wykonanie krawężników kamiennych o wymiarach 15x35x100cm, - ułożenie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej nieregularnej 9-11 cm, - ułożenie na wjazdach kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, - ułożenie na ścieżkach rowerowych kostki brukowej betonowej bezfazowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie trawników, - wykonanie robót elektrycznych. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót, dokumentacje projektowe oraz szczegółowe specyfikacje techniczne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.00.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.23.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) na całość zamówienia w tym: - część 1 zamówienia - 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) - część 2 zamówienia - 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 16.03.2011 r. do godz. 10:00 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. 5. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńskiej 82, (pokój nr 115) przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca dla celów dowodowych powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w sekretariacie MDI). 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień,

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Część 1 zamówienia: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej z uzbrojeniem o łącznej wartości 500.000,00 zł brutto, Część 2 zamówienia: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie chodników o nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzbrojeniem o łącznej wartości 300.000,00 zł brutto, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Dotyczy części 1 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobą mającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej Dotyczy części 2 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobą mającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załącznikach Nr 9.1. i 9.2. do SIWZ. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 1. zmiana terminu wykonania zamówienia: - w przypadku wystąpienia warunków pogodowych które uniemożliwiają realizację zamówienia i spowodują zawieszenie wykonywania robót, w przypadkach: a) klęski żywiołowe, b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, np. niewybuchy i niewypały, wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót - przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 2. zmiana personelu nadzorującego roboty 3. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 115- SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 - Budowę jezdni asfaltowej wraz z uzbrojeniem w ulicy Warszawskiej w Suwałkach.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część 1 - Budowę jezdni asfaltowej wraz z uzbrojeniem w ulicy Warszawskiej w Suwałkach w tym m.in.: - roboty rozbiórkowe tj. frezowanie asfaltu, rozbiórka krawężników i inne, - roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, - ustawienie krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej , - ustawienie krawężnika kamiennego 15x25x100 cm na ławie betonowej, - wykonanie podbudowy jednowarstwowej o grubości po zagęszczeniu 20cm z dodatkiem kruszywa łamanego, - wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 9cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych-warstwa ścieralna asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 5cm, - oznakowanie pionowe i poziome, - wykonanie robót telekomunikacyjnych, - wykonanie robót sanitarnych, -wykonanie robót elektrycznych..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 - Budowę chodników wraz z uzbrojeniem w ulicy Warszawskiej w Suwałkach.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 - Budowę chodników wraz z uzbrojeniem w ulicy Warszawskiej w Suwałkach w tym m.in.: - roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej, obrzeży betonowych, rozbiórka krawężników betonowych. - przesadzenie drzew iglastych rosnących wzdłuż działki nr 35049 i 35050, - roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, - wykonanie krawężników kamiennych o wymiarach 15x35x100cm, - ułożenie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej nieregularnej 9-11 cm, - ułożenie na wjazdach kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, - ułożenie na ścieżkach rowerowych kostki brukowej betonowej bezfazowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie trawników, - wykonanie robót elektrycznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót, dokumentacje projektowe oraz szczegółowe specyfikacje techniczne..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-02-25

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-02-25

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-02-25