Zamówienie Nr ZBM/02/2011 z dnia 2011-02-01 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach

Data wydania 2011-02-01
Numer ZBM/02/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 18.02.2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 35149 - 2011z dnia 01.02.2011 roku na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach .
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy – Firma Remontowo – Budowlana Marek Popławski, ul. Daszyńskiego 9A/40, 16-400 Suwałki z ceną 130100,00 zł brutto,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty  :
Oferta 1 – Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowe Halina Walendzewicz
                     ul. Kowalskiego 10B/1, 16 – 400 Suwałki - 150 039,00 zł.
Oferta 2 - Firma Remontowo – Budowlana  Marek Popławski
                      ul. Daszyńskiego 9A/40, 16 – 400 Suwałki - 131 100,00 zł.
Oferta 3 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis
                     ul. Cicha 8, 16 – 400 Suwałki – 147 300,00 zł
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego j.w. będzie zawarta po dniu 15.03.2011 roku.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
                                                                       Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, 04.03.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-03-04

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-03-04

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-03-04