Zamówienie Nr ZBM/02/2011 z dnia 2011-02-01 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach

Data wydania 2011-02-01
Numer ZBM/02/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach

Numer ogłoszenia: 35149 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 563 50 00, faks 87 563 50 79.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zakres prac projektowych obejmuje : - instalację c.w. do istniejących zlewozmywaków i wanien wraz z bateriami w lokalach mieszkalnych ( instalacja wody - rury stalowe ocynkowane i PE/AL/PE ) z indywidualnymi wymiennikami dla każdego lokalu, - indywidualne wymienniki ciepłej wody i liczniki ciepła montować w zamykanych skrzynkach w miejscach ogólnie dostępnych, - instalację c.o. z indywidualnymi licznikami ciepła ( rury stalowe czarne - leżaki i piony oraz rury PE/Al/PE, grzejniki płytowe ) , zaprojektowanie w pomieszczeniach łazienek i kuchni wymaganej normami wentylacji, - adaptacja pomieszczenia węzła cieplnego zgodnie z warunkami i wytycznymi PEC w Suwałkach Spółka z o.o.( doprowadzenie do węzła cieplnego instalacji zimnej wody , podłączenie instalacji c.o., wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb węzła od złącza pomiarowego zgodnie z warunkami technicznymi ), - instalację gazową ( kuchenka, butla, reduktor, wąż ) w mieszkaniu Nr 3, 4 i 7, - rozbiórkę trzonów piecowych i kuchennych z wykonaniem robót towarzyszących, - inwentaryzację dla potrzeb opracowywanej dokumentacji projektowej .

2. Wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową n/w robót : - instalacji c.w., - instalacji c.o., - w pomieszczeniach łazienek i kuchni wymaganej normami wentylacji, - pomieszczenia węzła cieplnego z instalacja elektryczną, - rozebranie trzonów piecowych i kuchennych z wykonaniem robót towarzyszącymi, - wykonanie instalacji gazowej ( kuchenka, butla, reduktor, wąż) w mieszkaniu Nr 3, 4 i 7.

3. Dokumentacja projektowa winna zawierać :

- przedmiary robót z określeniem zakresu dla każdej z branż oddzielnie - 2 egz.,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz.,

- dokumentację projektową oddzielnie dla każdej z branż - 5 egz.,

- charakterystyka energetyczna budynku - 5 egz.

4. Dokumentację projektową opracować należy zgodnie z :

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego - Dz. U. z 2004 r. Nr. 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami ) .

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Nr 109 poz. 1166 z 2004 r. oraz Nr 201 poz. 1238 z 2008r.)

- Obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego ( tekst jednolity z 2006 r. - Dz. U . Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami ).

- Zgodnie z warunkami technicznymi PEC w Suwałkach Spółka z o.o., oraz PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Sieci Suwałki .

Do obowiązków wykonawcy należy pozyskanie wymaganych uzgodnień określonych warunkami Technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego, uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Suwałkach i ponoszenie związanych z tym kosztów .

5. Przed złożeniem oferty należy zapoznać sie w terenie z przedmiotem zamówienia .

6. Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia:

- powierzchnia użytkowa - 279,96 m2

- ilość kondygnacji - 2 szt.

- ilość lokali mieszkalnych - 7 szt.

- ilość osób korzystających z lokali - 22 osoby

- poddasze użytkowe - mieszkalne

- budynek częściowo podpiwniczony

7. Wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji : - na roboty budowlane i instalacyjne - 36 m-cy - na urządzenia - 24 m-cy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.31.12.00-2, 45.33.30.00-0, 71.22.00.00-6, 71.32.31.00-9, 71.32.12.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1.  Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:   

     3600,00  .  -   słownie złotych : trzy  tysiące  sześćset.

2.  Wadium  należy  wnieść  w  terminie  do  dnia   17.02.2011 roku  do godz. 1400

     W  jednej  z  n/w  form :

     2.1.  pieniądzu,

     2.2.  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -  

            kredytowej,  z  tym  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze   poręczeniem   pieniężnym;

2.3.gwarancjach  bankowych,

2.4.gwarancjach  ubezpieczeniowych,

2.5.poręczeniach  udzielanych  przez   podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust. 5  pkt 2    

     ustawy  z  dnia  9 listopada  2000 roku  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji   Rozwoju      

     Przedsiębiorczości  (Dz. U  z  2007 roku  Nr 42,  poz. 275  z   późniejszymi  zmianami ) .

 

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. Nr rachunku 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje  się  termin  uznania  na  rachunku  Zamawiającego.

 

Wadium  wnoszone  w  innej  formie  niż  pieniężnej  należy  złożyć  w  sekretariacie  ZBM  w  Suwałkach  przy  ul.  Wigierskiej  32  pok. 10  w  terminie  jak  w  pkt. 2 .

 

3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art.46 ust. 4a  ustawy Prawo  zamówień  publicznych .

4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem  terminu  składania  ofert.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia  wadium przez  wykonawcę, którym  zwrócono wadium na podstawie Art.46 ust.1 ustawy Prawo zamówień  publicznych,  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium  w  terminie  określonym  przez  zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany  przez  wykonawcę.

8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje  jego  bezwarunkowa  wypłata  bez  jakichkolwiek  zastrzeżeń.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została     wybrana :

9.1.odmówił   podpisania   umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach  

      określonych  w  ofercie,

9.2.zawarcie   umowy   w  sprawie  zamówienia   publicznego  stało  się   niemożliwe   z  przyczyn leżących  po  stronie  wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

·                     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - w specjalności budowlanej, instalacji elektrycznych, wewnętrznej instalacji c.o. i wod.- kan.

3. Co najmniej jedna osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odbyła minimum dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych określone w § 8 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 roku poz.1579 ).

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

·              III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·              III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                     koncesję, zezwolenie lub licencję

·                     wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                     oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                     informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·              Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·              III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·              III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·              III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach :

1.1. terminu wykonania umowy w przypadku :

1.1.1. zaistnienia tzw. siły wyższej,

1.1.2. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od wykonawcy . Przedmiotowy przypadek wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru,

1.1.3. zakończenia prac przez Wykonawcę przed terminem umownym,

1.1.4. wykonania zamówienia dodatkowego,

2.1. wynagrodzenia w przypadku :

2.1.1. wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu robót objętych umową, które są korzystne i spowodują oszczędności na rzecz Zamawiającego t.j. zmniejszenie ilości robót określonych umową, 2.1.2. wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

2.2. Zmiana wynagrodzenia wynikającego z postanowień zapisu p.pkt.2.1.1. nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego według faktycznie wykonanych i odebranych robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, pokój 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki, Sekretariat, pokój 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

     Pieczątka o treści :

Z-ca D Y R E K T O R A

        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-02-01

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-02-01

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-02-01