Zamówienie Nr ZBM/01/2011 z dnia 2011-01-31 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą pokrycia dachowego na budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki

Data wydania 2011-01-31
Numer ZBM/01/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą pokrycia dachowego na budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki

Numer ogłoszenia: 34391 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 563 50 00, faks 87 563 50 79.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego na budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.ZADANIE I - Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 29 (budynek główny wraz z oficyną) stanowiący element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałk.

1.1.Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje program funkcjonalno-użytkowy sporządzony przez zamawiającego, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

1.2.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, którą po zakończeniu robót przekaże do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach

1.3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. ZADANIE II - Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na budynku użytkowym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach.

2.1.Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje program funkcjonalno-użytkowy sporządzony przez zamawiającego, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

2.2.Zamówienie należy zrealizować zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. ZADANIE III - Wymiana pokrycia dachu z eternitu falistego na pokrycie z blachy dachówkopodobnej na budynku przy ul. Reja 51 w Suwałkach.

3.1.Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez zamawiającego, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

3.2.Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.3.Przy wykonywanych robotach związanych z demontażem płyt azbestowo cementowych należy stosować się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. nr 71 z 2004 roku poz. 649 )

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnego projektu organizacji ruchu wraz z zajęciem pasa chodnika ponosząc wszelkie koszty z tym związane.

5. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się w terenie z przedmiotem zamówienia celem skalkulowania wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania robót.

6. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty remontowe: 60 m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru prac.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1.       Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

 

ZADANIE I             -   1 900,00 zł słownie złotych :j eden tysiąc dziewięćset.-

ZADANIE II            -   1 200,00 zł słownie złotych : jeden tysiąc dwieście.-

ZADANIE III           -   1 200,00 zł słownie złotych : jeden tysiąc dwieście.-

 

2.       Wadium należy wnieść w terminie do dnia   16 lutego 2011 roku do godz. 15oo w jednej z n/w form :

2.1.             pieniądzu,

2.2.             poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

          oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

         poręczeniem pieniężnym;

2.3.             gwarancjach bankowych,

2.4.             gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5.             poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 roku Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami).

 

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. Nr rachunku  07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

 

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej jak również kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy złożyć w Sekretariacie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 pok.10

3.       Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a  ustawy PZP.

4.       Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.       Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6.       Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którym zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust.1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

7.       Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.       Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

9.       Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana :

9.1.             odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

    określonych w ofercie,

9.2.             zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

·                     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

3. Co najmniej jedna osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odbyła minimum dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych określone w § 8 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 roku poz.1579 ) - dotyczy Zadania I

4. Posiadają zezwolenie na wytwarzanie niebezpiecznych odpadów na terenie miasta Suwałki powstałych w wyniku rozbiórek, remontów i modernizacji obiektów - dotyczy Zadania III

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,

·              III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·              III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                     koncesję, zezwolenie lub licencję

·                     wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                     oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·              III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·              III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·              III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach :

2.1.terminu wykonania umowy w przypadku :

2.1.1.zaistnienia tzw. siły wyższej

2.1.2.wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od wykonawcy. Przedmiotowy przypadek wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.1.3.zakończenia pracy przez wykonawcę przed terminem umownym

2.1.4.wykonania zamówienia dodatkowego 3.1. wynagrodzenia w przypadku ceny kosztorysowej: 3.1.1.wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu robót objętych umową, które są korzystne i spowodują oszczędności na rzecz zamawiającego.

3.1.2.wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT

3.1.3. Zmiana wynagrodzenia wynikającego z postanowień zapisu ppkt.

3.1.1 nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego według faktycznie wykonanych i odebranych robót w oparciu o ceny zgodne z kosztorysem ofertowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, pokój 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki, Sekretariat, pokój 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE I - Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 29 (budynek główny wraz z oficyną) stanowiący element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałk..

·              1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje program funkcjonalno-użytkowy sporządzony przez zamawiającego, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy. 2.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, którą po zakończeniu robót przekaże do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach 3.Zamówienie należy zrealizować zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych..

·              2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4.

·              3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.

·              4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE II - Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na budynku użytkowym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach..

·              1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje program funkcjonalno-użytkowy sporządzony przez zamawiającego, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy. 2.Zamówienie należy zrealizować zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych..

·              2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4.

·              3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2011.

·              4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE III - Wymiana pokrycia dachu z eternitu falistego na pokrycie z blachy dachówkopodobnej na budynku przy ul. Reja 51 w Suwałkach..

·              1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez zamawiającego, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy. 2.Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.Przy wykonywanych robotach związanych z demontażem płyt azbestowo cementowych należy stosować się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. nr 71 z 2004 roku poz. 649 ).

·              2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.41.00.00-4.

·              3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2011.

·              4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Pieczątka o treści :

Z-ca D Y R E K T O R A

        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-01-31

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-01-31

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-01-31