Zamówienie Nr MOPS/03/2010 z dnia 2010-10-15 - Przetarg nieograniczony na zakup węgla wraz z dowozem do miejsca zamieszkania podopiecznym MOPS w Suwałkach - zawiadomienie o wynikach postępowania

Data wydania 2010-10-15
Numer MOPS/03/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na zakup węgla wraz z dowozem do miejsca zamieszkania podopiecznym MOPS w Suwałkach - zawiadomienie o wynikach postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. 23 Października 20

tel. 562 89 70,   fax 562 89 71              e-mail: biuro@ mops.suwalki.pl                http://mops.suwalki.pl

MOPS-ZP-341/3/12301/10

Suwałki, dnia 25 października 2010 r.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup węgla z dowozem do miejsca zamieszkania podopiecznym MOPS w Suwałkach.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pk1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa ,,TRANSBUD Ełk” Spółka z o.o. 19-300 Ełk ul. Łukasiewicza 1.

Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria i uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczoną w oparciu o ustalone kryteria równą 100.

 

D Y R E K T O R

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach
mgr Maria Metelska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-10-26

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-10-26

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-10-26