Zamówienie Nr ZUOK/02/2010 z dnia 2010-09-01 - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach ogłasza postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro na wykonanie remontu budynku socjalno – biurowego.

Data wydania 2010-09-01
Numer ZUOK/02/2010
Tytuł Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach ogłasza postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro na wykonanie remontu budynku socjalno – biurowego.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU KTOREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA

WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH ROWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO


Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach zaprasza do składania ofert
w ramach postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami), zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy.


1. Postępowanie prowadzone będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie „wyboru oferty". Specyfikacja Warunków Zamówienia sporządzona została w oparciu o wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro.

W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem i specyfikacja będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest p. Teresa Kalwajtys, adres 16-400 Suwałki, ul. Buczka 150a, Tel/fax 87 5665213
w godzinach 8 – 15.

4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku socjalno – biurowego, w tym:

- malowanie farba olejną stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników rurowo – żebrowych, rur wodociągowych oraz powierzchni metalowych,

- malowanie farbami emulsyjnymi tynków,

- gładzenie ścian wyprawami szlachetnymi,

- nakładanie tynków.

Szczegółowy zakres prac zawiera kosztorys na roboty remontowe w budynku socjalno biurowym. Materiały budowlane potrzebne do realizacji zamówienia zapewnia Zamawiający.
Kod CPV : 45453000-7

5. Opis warunków udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki;

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, pracownika pełniącego stały nadzór posiadającego uprawnienia budowlane;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


6. Wymagane oświadczenia i dokumenty:

Oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem"

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o formularz, stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót wg załącznika nr 4 do specyfikacji,

4) dokumenty potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania prac.

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać sie będzie metodą ,, spełnia / nie spełnia " - w oparciu o załączone oświadczenia i dokumenty.

8. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty częściowej.

9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .

10.Okres wykonania zamówienia :

- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy

- zakończenie - do dnia 20 października 2010 r.

11.Kryteria oceny ofert: najniższa cena .

12.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 14 dni.

13.Oferty należy składać w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych, 16-400 Suwałki, ul. Buczka 150a, w zamkniętej kopercie z napisem :

14.„Oferta na wykonanie zamówienia na wykonanie remontu budynku socjalno – biurowego”

w terminie do dnia 13.09.2010r do godz. 9.

15.Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w dniu 13.09.2010 r. o godz. 9³ºZałączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Makarewicz - Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-09-01

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-09-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-09-01