Zamówienie Nr AGP/01/2010 z dnia 2010-08-27 - Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, w ramach projektu: TRANS-IN-FORM, Baltic Sea Region Programme 2007-2013- zapytania do regulaminu

Data wydania 2010-08-27
Numer AGP/01/2010
Tytuł Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, w ramach projektu: TRANS-IN-FORM, Baltic Sea Region Programme 2007-2013- zapytania do regulaminu
Suwałki, 04.11.2010 r.
AGP.341/1/2010
                                                                                                                 Szanowni Państwo
 
 
Dotyczy: konkursu architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, w ramach projektu: TRANS – IN – FORM, Baltic Sea Region Programme 2007 – 2013.
 
Organizator konkursu informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do regulaminu konkursu, na które Organizator Konkursu udzielił następujących odpowiedzi:
1. Czy należy udokumentować przygotowanie dokumentacji konkursowej przy wykorzystaniu legalnego oprogramowania komputerowego w tym legalnych programów graficznych?
Odpowiedź: Nie wymaga się udokumentowania legalności oprogramowania, nie zwalnia to jednak Uczestników Konkursu z korzystania z legalnego oprogramowania.
2. Prosimy o podanie skali dla przekrojów pierzei ulic – (Zał. graficzny nr 5 do regulaminu plik: za_cznik_nr_5.dwg)
Odpowiedź: Załącznik graficzny Nr 5 nie jest wykonany w określonej skali ale jest wykonany z zachowaniem proporcji. Punktem odniesienia do określenia skali jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w zapisie elektronicznym stanowiąca załącznik graficzny do regulaminu.
3. Czy Organizator konkursu posiada i udostępni Uczestnikom dane odnośnie sposobu przebudowy układu komunikacyjnego wokół obszaru opracowania?
Odpowiedź: Wszystkie warunki dotyczące przebudowy układu komunikacyjnego zostały zawarte w regulaminie. Szczegółowe warunki zostaną wydane przez zarządcę dróg, po rozstrzygnięciu konkursu przed opracowaniem ostatecznej koncepcji.
4. Czy Organizator konkursu posiada i udostępni Uczestnikom informacje o obecnym układzie komunikacyjnym w obszarze opracowania?
Odpowiedź: Obecny układ komunikacyjny został przedstawiony w załącznikach graficznych. Należy dodać, iż ul. Noniewicza, ul. Krótka oraz ul. Sejneńska są jednojezdniowe dwukierunkowe. Natomiast ul. Konopnicka jest jednojezdniowa jednokierunkowa w kierunku południowym.
5. Czy w projekcie koncepcyjnym należy uwzględnić obecną lokalizację stacji transformatorowej na Placu?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z warunkami konkursu (cz. II pkt 3.1. regulaminu) stacja transformatorowa ma zostać przeniesiona.
6. Kto występuje o warunki techniczne inwestycji w związku z określeniem zapotrzebowania w media i przygotowaniem wniosków o podłączenie do sieci?
Odpowiedź: Zgodnie z warunkami konkursu, w ramach I etapu, Zwycięzca Konkursu ma przygotować wnioski o podłączenie do sieci i określić zapotrzebowanie w media. Kwestia podmiotu występującego o warunki zostanie rozstrzygnięta w uzgodnieniu ze Zwycięzcą Konkursu, zwanego w dalszym postępowaniu Projektantem.
7. Czy Organizator Konkursu dysponuje i udostępni Uczestnikom projekty lub wytyczne dotyczące dźwiękowej ławeczki interaktywnej?
Odpowiedź: Organizator nie dysponuje projektem i wytycznymi dotyczącymi dźwiękowej ławeczki interaktywnej, po stronie Uczestnika Konkursu należy przygotowanie propozycji.
8. Czy Organizator Konkursu posiada wymagania odnośnie producenta dźwiękowej ławeczki interaktywnej?
Odpowiedź: Organizator nie określa wymagań odnośnie Producenta.
9. Kto ponosi koszty wykonania dokumentacji wymienionej w pkt. 2.2.4. w II Etapie prac projektowych?
Odpowiedź: Koszty wykonania dokumentacji ponosi Projektant.
10.Czy jakiekolwiek elementy obecnego zagospodarowania Placu oraz jakiekolwiek obiekty małej architektury wymagają pozwolenia na rozbiórkę lub wyburzenie?
Odpowiedź: Tak, decyzji administracyjnych wymaga: rozbiórka stacji transforamotowej oraz pawilonu handlowego i wycinka drzew i krzewów.
11.Czy istnieje możliwość otrzymania docelowego planu, układu ścieżek rowerowych w mieście.
Odpowiedź: Na tym etapie postępowania konkursowego należy posługiwać się wytycznymi wynikającymi z ustaleń planu miejscowego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, które są opublikowane na stronie internetowej miasta.
12.Czy istnieje możliwość otrzymania szerszego zakresu układu komunikacyjnego w mieście z kierunkami ruchu.
Odpowiedź: Nie, zakres map został ustalony w warunkach konkursowych i w tym zakresie nie przewiduje się zmian. Podstawowy układ komunikacyjny miasta jest przedstawiony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.
13.Prosimy o zaznaczenie miejsca przystanku autobusowego i określenie czy ma to być przystanek po jednej stronie drogi, czy po dwóch stronach i czy zatoka autobusowa ma być na jeden autobus czy na dwa.
Odpowiedź: Należy przewidzieć przystanek na 2 autobusy po stronie Placu – jego lokalizacja do rozwiązania przez Uczestnika Konkursu. Po drugiej stronie ulicy należy przewidzieć przystanek na 1 autobus przy Hotelu „Suwalszczyzna” – jego lokalizacja do rozwiązania przez Uczestnika Konkursu.

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-11-05

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-11-05

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-11-05