Zamówienie Nr ZBM/16/2010 z dnia 2010-08-05 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na modernizację ciągów pieszo jezdnych wraz z wykonaniem altan śmietnikowych – szt. 4 na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Kowalskiego 23, 23A, 23B, ul. Reja 66, ul. Antoniewicza 1, 1A i ul. Klonowa 47

Data wydania 2010-08-05
Numer ZBM/16/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na modernizację ciągów pieszo jezdnych wraz z wykonaniem altan śmietnikowych – szt. 4 na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Kowalskiego 23, 23A, 23B, ul. Reja 66, ul. Antoniewicza 1, 1A i ul. Klonowa 47
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 20 sierpnia 2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 210855-2010z dnia 05.08.2010 roku na modernizację ciągów pieszo jezdnych wraz z wykonaniem altan śmietnikowych – szt. 4 na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Kowalskiego 23, 23A, 23B; ul. Reja 66; ul. Antoniewicza 1, 1A i ul. Klonowa 47.
 
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy - Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz 16 – 400 Suwałki, ul. Jasna 3 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy  s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Jasna 3 za kwotę brutto 232 849,01 zł z terminem realizacji : 15.10.2010 rok.
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
Suwałki, dnia 31.08.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-08-31

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-08-31

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-08-31