Zamówienie Nr ZBM/15/2010 z dnia 2010-07-23 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach

Data wydania 2010-07-23
Numer ZBM/15/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy - Polskie Agencje Ochrony S.A. ul. Puławska 479, 02 – 844 Warszawa, z ceną 82 291,44 zł brutto, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt. w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
EKOTRADE Sp. z o.o. 00 – 850 Warszawa, ul. Prosta 2/14
Przedstawicielstwo w Białymstoku
15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 1/1
82 291,44
X 100 = 85,46 pkt
85,46 pkt.
96 291,67
2
Polskie Agencje Ochrony S.A.
ul. Puławska 479
02 – 844 Warszawa
82 291,44
X 100 = 100 pkt.
100 pkt.
82 291,44
3
NORDSERWIS.PL Sp. z o. o. 15-257 Białystok, ul. Mickiewicza 95E
82 291,44
X 100 = 64,71 pkt.
64,71 pkt.
127 177,68
4
„AGEMA – SERWIS” Agencja Ochrony Osób   i Mienia     Sp. z o.o. w Suwałkach, ul. Kościuszki 110, 16 – 400 Suwałki
82 291,44
X 100 = 86,03 pkt.
86,03 pkt.
95 650,44
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka o treści :

D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, 04.08.2010 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-08-04

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-08-04

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-08-04