Zamówienie Nr ZBM/12/2010 z dnia 2010-06-18 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla II w Suwałkach – zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

Data wydania 2010-06-18
Numer ZBM/12/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla II w Suwałkach – zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych ofertach .
Złożone oferty odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne . Za najkorzystniejszą uznano ofertę którą złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis, ul. Cicha 8
16-400 Suwałki za kwotę 157777,77 zł.
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
 
Numer oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
 
1.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„SOFIX”   Stanisław Sofiński
ul. Chopina 20
16 – 400 Suwałki
     157 777,77
X 100 = 82,82 pkt.
82,82 pkt.
     190 515,00
2.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego  
Szymon Racis
ul. Cicha 8
16 – 400 Suwałki
     157 777,77
X 100 = 100 pkt.
100 pkt.
     157 777,77
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki, dnia 15. 07.2010 r.
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-07-15

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-07-15

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-07-15