Zamówienie Nr OSGK/04/2010 z dnia 2010-05-31 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II

Data wydania 2010-05-31
Numer OSGK/04/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU WSPARCIA LOGISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY SUWAŁKI - ETAP II
Numer ogłoszenia: 139859 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie,
tel. 087 5628102.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU WSPARCIA LOGISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY SUWAŁKI - ETAP II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. WARUNKI-PARAMETRY Wymagania Zamawiającego 1 Rodzaj pojazdu -Furgon z możliwością przewożenia 6-7 osób, -nadwozie zamknięte bez okien w przestrzeni ładunkowej z podnoszonymi tylnimi drzwiami i przesuwnymi drzwiami z prawej strony pojazdu, -przestrzeń ładunkowa min 5 m3 2 Napęd -4x 4 z reduktorem 3 Masa pojazdu -Dopuszczalna masa całkowita: max 3500 kg 4 Silnik -Wysokoprężny 4-ro cylindrowy z turbo sprężarką -moc silnika minimum 115 KM, min Euro 4 -intercooler 5 Skrzynia biegów -Manualna 6 - biegowa, o Skrzynia biegów synchronizowana. 6 Ogrzewanie -Ogrzewanie z układu chłodzenia silnika, -niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe. 7 Układ hamulcowy -ze wspomaganiem, system ABS, 8 Układ kierowniczy -ze wspomaganiem hydraulicznym. 9 Zbiorniki -zbiornik paliwa min. 80 litrów, 10 Wykończenie wnętrza -podłoga pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi. -siedzenia - tapicerka z wytrzymałej tkaniny - odporna na zabrudzenia i ścieranie 11 Kabina kierowcy -fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, -koło kierownicze z regulacją położenia, -kabina kierowcy wyposażona w klimatyzację, 12 Instalacja elektryczna -gniazdo 12 V w kabinie kierowcy oraz w tylnej części samochodu, -żółta lampa dachowa ze światłem pulsującym, z napisem pomoc techniczna. 13 Koła i ogumienie -obręcze stalowe, -opony bezdętkowe, -rozmiar ogumienia 205/65 R16 z kompletem ogumienia zimowego i felgami -koło zapasowe dla pojazdu pełnowymiarowe z podnośnikiem i kluczem do odkręcania kół 14 Inne urządzenia i wyposażenie -4 głośniki -radioodtwarzacz z CD -elektrycznie otwierane szyby w przedziale kierowcy -przednie światła przeciwmgielne. -wyposażenie w modem GSM/GPRS kompatybilne z systemem zarządzania flotą Taran -radio-telefon do łączności z dyspozytorem -bagażnik dachowy 15 Powłoki i kolorystyka -metalik - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 16 Warunki dodatkowe wymagane od Wykonawcy w cenie dostawy pojazdu -Wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim. -Skrzynka narzędziowa z kompletem kluczy (4-36mm) płaskie, oczkowe, nasadowe z pokrętłem przegubowym oraz zapadkowym, wkrętaki płaskie oraz krzyżowe, pełen zestaw kluczy imbusowych oraz torx, -Wkrętarka akumulatorowa z dwoma akumulatorami min. 5 godzin ciągłej pracy z ładowarką oraz walizką zasilaną 18V akumulatorem (gwarancja producenta min 2 lata) -Szlifierka kątowa 230V/50Hz min 1000 W (gwarancja producenta min 2 lata) -Wiertarka 230/50Hz min 850 W (gwarancja producenta min 2 lata) -Spawarka transformatorowa 150A/230V -Agregat prądotwórczy 230V/50Hz i 420V o mocy 2-krotnie większej niż zapotrzebowanie do zasilania odbiornika o najwyższym zapotrzebowaniu mocy z wyżej wymienionych urządzeń (gwarancja producenta min 2 lata) -3 kluczyki do stacyjki -Alarm zintegrowany z centralnym zamkiem Oferowany pojazd musi: 1)posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami). 2)spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami). 3)spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 4)posiadać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji: na cały pojazd - min. 24 miesiące, (z limitem przebiegu min. 200 tys./km.), licząc od daty przekazania pojazdu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu złożenia ofert Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości 5 tys. PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
II.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej jedną dostawę pojazdu typu furgon.
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości 200 tys. PLN.
4.Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. PLN.
5.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, sytuacji ekonomiczno – finansowej, potencjale technicznym i kadrowym innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z tym podmiotem. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że będzie mógł korzystać z zasobów tych podmiotóww zakresie niezbędnym do wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki pok. nr 127.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki pok. nr 5.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2010..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-05-31

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-05-31

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-05-31