Zamówienie Nr 01/Fn/2010 z dnia 2010-05-12 - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 PLN-ogłoszenie o zamówieniu

Data wydania 2010-05-12
Numer 01/Fn/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 PLN-ogłoszenie o zamówieniu

 

Usługi udzielania kredytu                           2010/S 94-142238

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Miasto Suwałkiul. Mickiewicza 1

Do wiadomości: Sławomir Sieczkowski, Izabela Skorupska16-400 Suwałki

POLSKATel. +48 875628000E-mail: iskorupska@um.suwalki.plFaks +48 875628000

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.suwalki.pl

Adres profilu nabywcy http://bip.um.suwalki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktukontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podanowyżej dla punktu kontaktowego

I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Suwałk na rok 2010 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6

Główne miejsce świadczenia usług Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1.

16-400 Suwałki


Kod NUTS PL345
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie przez Miasto Suwałki długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego w transzach, do łącznej kwoty 38 035 947,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Suwałk na rok 2010 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółowe warunki zamówienia:

1. okres kredytowania – od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2025 r.;

2. okres karencji przy spłacie kredytu do 29.6.2011 r.;
3. prowizja Wykonawcy nie może być wyższa niż 0,5 %.

4. prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu. Opłata prowizji nastąpi poprzez potrącenie przez Bank kwoty prowizji z wypłaty transzy kredytu w wysokości stanowiącej iloczyn stawki prowizji określonej w ofercie banku oraz kwoty wypłacanej transzy kredytu;

5. marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy;

6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu;

7. Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu;

8. bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę wykonawcy;

9. kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia roboczego, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała;

10. płatność odsetek następowała będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza płatność odsetek dokonana będzie ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w którym wypłacono pierwszą transzę kredytu, kolejne miesięczne (miesiąc kalendarzowy) okresy obrachunkowe liczone są od dnia zakończenia poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu. Wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu na 7 dni przed terminem płatności;

11. spłata kapitału następować będzie po upływie okresu karencji w okresach półrocznych w ratach i okresach spłaty określonych poniżej:

— rok 2010 oraz do 29.6.2011 roku – karencja,

— w roku 2011 – w terminie do 30 czerwca za I półrocze w wysokości 1 060 947 PLN oraz do 31 grudnia za II półrocze w wysokości 1 275 000 PLN,

— w latach 2012 – 2025 do 30 czerwca za I półrocze danego roku oraz do 31 grudnia za II półrocze danego roku w równych ratach w wysokości 1 275 000 PLN.

12. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

13. w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty i prowizje.


 
Termin realizacji zamówienia:

1. uruchomianie kredytu będzie następowało sukcesywnie w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego o kolejną transzę, przy czym ostatnia transza wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż 31.12.2010 r.;

2. realizacja dyspozycji kredytobiorcy będzie następowało w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Miasta Suwałk nr 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129;

3. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2025 r.:
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000
II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie
II.1.8)
Podział na części
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres

Długoterminowy kredyt bankowy wypłacany w transzach, do łącznej kwoty 38 035 947,00 PLN.

Bez VAT 4 659 033,84 EUR

II.2.2)
Opcje
Nie
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 21.7.2010. Zakończenie 31.12.2025

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje

1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);

2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 23.6.2010 r., do godz. 10:00.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ustanawiają wówczas pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu. Do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo wystawione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)
WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp;

2. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż dokument ten zezwala na prowadzenie działalności przez bank – Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca do oferty dołącza:

1. wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy pzp;

2. oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6. oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W przypadku korzystania ze zdolności finansowych innych podmiotów, pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.

III.2.3)
Zdolność techniczna


Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W przypadku korzystania z wiedzy, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.

III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

01/Fn/2010
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23.6.2010 - 10:00
IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23.6.2010 - 11:00
Miejsce


Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pok. nr 146.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH

Nie
VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a02-676 Warszawa POLSKA                         E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587840Internet: http://www.uzp.gov.pl   Faks +48 224587800

VI.4.2)
Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeśli informacja została przesłana faksem) lub 15 dni (jeżeli informację przesłano pocztą).

Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.

Odwołanie dotyczące czynności innych niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach jego wniesienia.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza    ul. Postępu 17a02-676 Warszawa    POLSKA                   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl   Tel. +48 224587840Internet: http://www.uzp.gov.pl Faks +48 224587800

VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
12.5.2010


 
 
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski Naczelnik Wydziału Finansowego

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-05-17

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-05-17

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-05-17