Zamówienie Nr 01/Fn/2010 z dnia 2010-05-12 - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 PLN- odpowiedź nr 1

Data wydania 2010-05-12
Numer 01/Fn/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 PLN- odpowiedź nr 1

Suwałki, 02 czerwca 2010 r.
01/Fn/2010
Wykonawcy
 

                                               zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2010 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 
 

I.        Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udzielił następujące odpowiedzi i wyjaśnienia:

 

1.     1) Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie polegała na zamieszczeniu na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem – „Kontrasygnuję” oraz wskazania funkcji osoby kontrasygnującej weksel – „Skarbnik (główny księgowy Gminy ……”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika nie będzie traktowane jako udzielenie poręczenia wekslowego tylko jako podpis warunkujący ważność zobowiązania wystawcy weksla – jednostki samorządu terytorialnego.

2) Czy możemy oczekiwać, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu In blanco stanowiącym zabezpieczenie kredytu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu In blanco – stanowiącym zabezpieczenie przedmiotowego kredytu kontrasygnaty Skarbnika Miasta Suwałk.

 

2.     1) Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

2) Czy zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako oddzielny dokument oraz czy zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji jako oddzielny dokument oraz czy zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe w zakresie roszczeń wynikających z weksla jak i umowy kredytowej.

 

3.     Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu w brzmieniu:

”Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do:
- składania:

a) kwartalnych sprawozdań o nadwyżce/deficycie budżetowym (Rb-NDS), o stanie należności (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z),

b) kwartalnych/rocznych sprawozdań z wykonania planu:

- dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S,

- wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S,

c) sprawozdania (w wersji opisowej) z wykonania budżetu za poszczególne lata wraz z opinią RIO.

Odpowiedź: Ww. sprawozdania finansowe są publikowane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Miasta Suwałk: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/w terminie do 30 dni kalendarzowych od terminu ich sporządzania określonego w załączniku nr 44 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). Istnieje również możliwość udostępniania ww. sprawozdań na wniosek strony. Sprawozdania z wykonania budżetu za poszczególne lata znajdują się w linku odnoszącym się do budżetu poszczególnych lat – przykładowo podaję link do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok:

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/Budzet_2009/Sprawozdanie_budzet_2009.htm

Zamawiający podkreśla, iż adresatów sprawozdań oraz terminy ich sporządzania określa ww. rozporządzenie. Udostępnienia ww. sprawozdań innym adresatom niż określeni w ww. rozporządzeniu jest możliwe, z tym że zasadnym wydaje się tu być ich wniosek lub zapoznanie się przez zainteresowane podmioty z ww. sprawozdaniami na ww. stronach internetowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy kredytowej zapisu o ww. brzmieniu o ile przez „składanie” ww. dokumentów rozumie się również ich publikację na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej.

 

4.     Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie w umowie kredytowej niżej wymienionego zapisu?

„Wykonawca informuje o możliwości udostępniania danych gromadzonych w Systemie BANKOWY REJESTR, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8:

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym,

instytucjom finansowym będących podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

innym instytucjom ustawowo upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie czynności bankowych na warunkach określonych w ustawie, o której mowa w pkt 2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy kredytowej zapisu o ww. brzmieniu.

Jaka była wysokość dochodów własnych Zamawiającego w latach 2008 – 2009 oraz w I kwartale 2010 r.?

 
Odpowiedź: Wykonanie dochodów własnych:

1. Rok 2008 – 105.580.983,48 zł

2. Rok 2009 – 110.699.533,62 zł

3. I kwartał 2010 r. 24.002.838,78 zł

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wpłynęły prośby o wskazanie następujących dokumentów:

 
Zaświadczenie o nadaniu nr NIP i Regon Miastu.

Z ww. dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:

 

1) Zaświadczenie o wyborze Prezydenta i Uchwała w sprawie powołania Skarbnika.

2) Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Miasta do podpisania umowy kredytu, ustanowienia zabezpieczeń.

Z ww. dokumentami można zapoznać się na stronach internetowych Zamawiającego:

 
Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za 2009 r.

Z ww. dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:

 
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu na rok 2010.

Z ww. dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:

 
Opinia dotycząca możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Z ww. dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:

 

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Miastem (z uwzględnieniem nazwy, numeru Regon i NIP).

Z ww. dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:

 

Wykaz instytucji w których Miasto korzysta z kredytów lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenie, ostateczny termin spłaty).

Z ww. dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:

 

Uchwałę budżetową na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu.

Z ww. dokumentami można zapoznać się na stronach internetowych Zamawiającego:

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu w formie opisowej za 2009 r. wraz z załącznikami i opinią RIO.

Z ww. dokumentami można zapoznać się na stronach internetowych Zamawiającego:

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/Budzet_2009/Sprawozdanie_budzet_2009.htm
 

Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazującą źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu.

            Zaciągnięcie ww. kredytu następuje na podstawie § 13 pkt 1 w związku z §7 Uchwały Nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku (sygn. Pisma RIO.II-025-8/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r.): „Skoro Rada Miasta korzystając z dyspozycji art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) upoważniła Prezydenta Miasta w uchwale budżetowej do zaciągania kredytów to poprzez udzielenie takiego upoważnienia Rada przekazała wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jej uprawnienia w tym zakresie, na organ wykonawczy, zatem podejmowanie decyzji o zaciąganiu kredytów długoterminowych należy do kompetencji Prezydenta Miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa, stoi na stanowisku, iż realizacja scedowanego na Prezydenta przez Radę Miasta upoważnienia do zaciągania kredytów winna nastąpić w trybie zarządzenia wydanego przez organ wykonawczy, w którym określone zostaną warunki konieczne do realizacji w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności poprzez określenie kwoty kredytu, okresu spłaty kredytu, sposobu jego zabezpieczenia oraz wskazania źródła z którego zobowiązanie zostanie pokryte.”

            Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem Nr 815/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego, a następnie, w związku z treścią uchwały Nr XLVIII/449/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta – Zarządzeniem Nr 830/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego – postanowił o zaciągnięciu w 2010 roku kredyt długoterminowego w kwocie 38 035 947 zł.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski Naczelnik Wydziału Finansowego

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-06-02

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-06-02

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-06-02