Zamówienie Nr MDI/7/2010 z dnia - MIASTO SUWAŁKI ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy stadionu lekkoatletycznego OSIR przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach

Numer MDI/7/2010
Tytuł MDI w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy stadionu lekkoatletycznego OSIR przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach

 

SIWZ dostępna na stronie www.mdi.suwalki.pl

Suwałki: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy stadionu lekkoatletycznego OSIR przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 106610 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy stadionu lekkoatletycznego OSIR przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę istniejącego stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego 17 w Suwałkach. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz założeniami Programu Funkcjonalno - Użytkowego zawartego w KONCEPCJI modernizacji stadionu lekkoatletycznego. Zaprojektowany obiekt musi spełniać wymagania określone przez PZLA na poziomie klasy III krajowej. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) arenę lekkoatletyczną z boiskiem trawiastym do gry w piłkę nożną: - bieżnia okólna 8-torowa o długości 400m z 8-torową bieżnią prostą o dystansie 100 i 110m, - skocznia do skoku w wzwyż, - rzutnia do pchnięcia kulą - 2szt., - rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, - skocznia do skoku w dal i trójskoku dwustronna, - skocznia do skoku o tyczce dwustronna, - rów z wodą, - rzutnia do rzutu oszczepem szt.2, - boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, Na obiektach lekkoatletycznych nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie asfaltobetonowej gr. min. 14,0mm. Projektowana nawierzchnia musi spełniać wymogi Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki IAAF. b) trybunę zadaszoną: - dla ok. 300 osób, indywidualne miejsca siedzące, - trybuna w konstrukcji żelbetowej, zadaszenie w postaci ramy stalowej przykrytej blachą trapezową, - połączona z obiektem pawilonowym przeznaczonym dla spikera zawodów sportowych oraz urządzeń pomiaru czasu, c) boisko wielofunkcyjne: - planuje się wymianę nawierzchni na istniejącym boisku sportowym na nawierzchnię poliuretanową EPDM z oliniowaniem do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej. Konieczność nowej podbudowy i odwodnienia zostanie stwierdzona po wykonaniu badań geotechnicznych i oszacowaniu stanu technicznego istniejącej płyty boiska, d) ogrodzenie terenu: - ogrodzenie sportowe bieżni wys. 1,2m - wymiana ogrodzenia wzdłuż wschodniej granicy terenu, e) oświetlenie, nagłośnienie, monitoring: - oświetlenie sportowe umożliwiające prowadzenie spotkań sportowych w godzinach wieczornych, - oświetlenie całego terenu umożliwiające wydłużenie czasu korzystania z obiektu oraz sprawowanie nadzoru, - nagłośnienie terenu, - monitoring terenów sportowych, f) infrastruktura techniczna: - na warunkach właścicieli sieci, g) ciągi pieszo - jezdne i zieleń: - nasadzenia i trawniki wg pt zieleni, - wymiana nawierzchni na istniejących ciągach na nawierzchnię z kostki bezfazowej polbruk gr. 6 i 8 cm wg pt zagospodarowania terenu, h) roboty rozbiórkowe zbędnych elementów i uzbrojenia podziemnego. 3. Dokumentacja projektowa winna zawierać: a) projekt budowlany zagospodarowania terenu wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z 2003r z późniejszymi zmianami) - 5 egz. plus wersja elektroniczna, b) projekt architektoniczno - budowlany5 egz., c) projekt konstrukcyjny - 5 egz., d) projekt instalacji nagłośnienia - 5 egz., e) projekty zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wodociągowych, deszczowych z przyłączami - po 5 egz., f) projekt instalacji oświetlenia płyty stadionu i ciągów komunikacyjnych - 5 egz., g) projekt instalacji monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia całego obiektu - 5 egz., h) projekt dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, chodników - 5 egz., i) projekt uzupełnienia i wymiany ogrodzenia terenu i bieżni sportowej - 5 egz., j) projekt rozbiórek - 5 egz., k) specyfikacja techniczna dla każdej z branż - 2 egz. plus wersja elektroniczna Specyfikacje techniczne wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). l) przedmiary robót dla każdej z branż - 2 kpl. plus wersja elektroniczna, m) szczegółowe kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż z zestawieniem wszystkich kosztorysów - 2 kpl. plus wersja elektroniczna Kosztorys inwestorski i przedmiary robót wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U Nr 130 poz. 1389), n) dokumentacja geotechniczna - 2 egz., o) Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu dokumentacji dla uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwiające wykonanie całego zakresu robót. Projekty wykonawcze, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie powinny umożliwić etapowanie robót wg odrębnych ustaleń z Zamawiającym po opracowaniu projektu budowlanego. 4. Uwagi: - rysunki winny być zapisane w formacie *. pdf lub *. jpg lub*. gif; - specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc lub *.pdf - przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls . - kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym RODOS lub innym dostępnym na rynku polskim, w rozszerzeniu ath. - wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. - Pozostałe opracowania mają być także przedłożone w wersji elektronicznej na nośniku CD- ROM w formacie PDF umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. 5. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia: a) uzyskanie zaktualizowanych podkładów map geodezyjnych do celów projektowych, b) uzyskanie warunków podłączenia mediów i warunków zasilania od ich dostawców, c) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, d) uzyskanie na opracowanej dokumentacji pozytywnej opinii Polskiego związku Lekkiej Atletyki w Warszawie, e) przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, e) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych ze sporządzeniem dokumentacji geotechniczno- inżynierskiej, f) uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.42.00.00-8, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 29.04.2010 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji (usługi) podobnej co do zakresu, charakteru z przedmiotem zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem uważa się co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej stadionu lekkoatletycznego z trybuną na minimum 300 miejsc, zadaszoną, w oparciu o którą zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę. Ocena spełnienia ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach określonych w rozdziale 10 specyfikacji Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu. Z treści zawartych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wymagana jest co najmniej 1 osoba w każdej z następujących branż: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno - budowlanej, c) drogowej, d) sanitarnej, e) elektrycznej, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania oraz była członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach określonych w rozdziale 10 specyfikacji Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu. Z treści zawartych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach określonych w rozdziale 10 specyfikacji Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu. Z treści zawartych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu wykonania zamówienia. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki, Sekretariat - pokój 115.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 82

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-04-16

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-04-16

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-04-16