Przetarg nieograniczony pn: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych w Suwałkach:Zadanie 1 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicy Wojska Polskiego, Zadanie 2 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Szpitalna, Krzywólka, Nowomiejska, Przemysłowa,Zadanie 3 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Piaskowa, Zarzecze, Noniewicza, Sejneńska, Północna, Świerkowa,Zadanie 4 – Dostawa i montaż 24 wiat przystankowych

Data wydania 2010-02-15
Numer MDI/2/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony pn: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych w Suwałkach: Zadanie 1 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicy Wojska Polskiego, Zadanie 2 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Szpitalna, Krzywólka, Nowomiejska, Przemysłowa, Zadanie 3 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Piaskowa, Zarzecze, Noniewicza, Sejneńska, Północna, Świerkowa, Zadanie 4 – Dostawa i montaż 24 wiat przystankowych

 

SIWZ z załącznikami na stronie internetowej:  www.mdi.suwalki.pl

Suwałki: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych w Suwałkach:

zadanie 1 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicy Wojska Polskiego,

zadanie 2 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Szpitalna, Krzywólka, Nowomiejska, Przemysłowa,

zadanie 3 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Piaskowa, Zarzecze, Noniewicza, Sejneńska, Północna, Świerkowa,

zadanie 4 - Dostawa i montaż 24 wiat przystankowych.


Numer ogłoszenia: 30513 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych w Suwałkach: zadanie 1 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicy Wojska Polskiego, zadanie 2 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Szpitalna, Krzywólka, Nowomiejska, Przemysłowa, zadanie 3 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Piaskowa, Zarzecze, Noniewicza, Sejneńska, Północna, Świerkowa, zadanie 4 - Dostawa i montaż 24 wiat przystankowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych w Suwałkach: zadanie 1 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicy Wojska Polskiego, zadanie 2 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Szpitalna, Krzywólka, Nowomiejska, Przemysłowa, zadanie 3 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Piaskowa, Zarzecze, Noniewicza, Sejneńska, Północna, Świerkowa, zadanie 4 - Dostawa i montaż 24 wiat przystankowych. 2. Lokalizacja montażu wiat przystankowych: 1. ul. Świerkowa (pierwszy od ul. Kolejowej w kierunku Osiedla Północ) - wymiana, 2. ul. Świerkowa (pierwszy od ulicy Kolejowej w kierunku centrum miasta), 3. Krzywólka (pętla) 4. ul. Mieszka, 5. ul. Powstańców Wielkopolskich (w kierunku centrum miasta k/Lotniczej), 6. ul. 1 Maja (NOT), 7. ul. Wojska Polskiego (PBO), 8. ul. Wojska Polskiego (Laktopol), 9. ul. Jana Pawła (przy rondzie z ul. Świerkową), 10. ul. Piaskowa (PEC), 11. ul. Szpitalna (Szkoła Podstawowa nr 11), 12. ul. Buczka (k/Lotniczej), 13. ul. Sikorskiego (Zespół Szkół Zawodowych), 14. ul. Grunwaldzka (bazar po stronie cmentarza), 15. ul. Sikorskiego (koło ronda z E. Plater), 16. ul. Kościuszki (Dom Nauczyciela), 17. ul. Północna (Fabryka Mebli), 18. ul. Noniewicza (Wigry), 19. ul. Wojska Polskiego (Malow) - wymiana, 20. ul. Szafirowa (Mispol), 21. ul. Reja (Biedronka) - wymiana, 22. ul. Reja (k/Daszyńskiego)- wymiana, 23. ul. Buczka (IMBUD - w kierunku centrum miasta), 24. ul. Pułaskiego (J.W.- w kierunku centrum miasta) 3. Opis techniczny wiat przystankowych: a. Materiał: profil zamknięty aluminiowy - grubość ścianki min. 5 mm b. Pokrycie dachowe: poliwęglan przyciemniony c. Przeszklenie ścian: szyby hartowane wandaloodporne o grubości 8 mm o wymiarach 1 520 mmm x 855 mm posiadające świadectwo bezpieczeństwa CE (podane wymiary szyb są identyczne jak szyb w istniejących na terenie Suwałk wiatach przystankowych) d. Siedziska: ławka z tworzywa sztucznego (profil zamknięty) - trudna do zniszczenia, oparcie z tworzywa sztucznego - trudne do zniszczenia o przekroju około 9,5 x 2,2 cm - siedzisko - 3 listwy, oparcie 2 listwy, kolor zielony lub brązowy e. Wymiary wiaty: - długość - ok. 4,0 m (wmontowane 4 szyby o wymiarach jw.) - 20 sztuk - długość - ok. 5,0 m (wmontowane 5 szyb o wymiarach jw.) - 4 sztuk - szerokość ścianki bocznej od 1,0 m do 1,2 m (wmontowana szyba o wymiarach jw.) - dolna część wiaty wypełniona blachą aluminiową - wysokość ni mniejsza niż 2,2 m (do konstrukcji dachu), - dach wysunięty poza konstrukcję wiaty od strony wejścia do wiaty (okap) nie mniejszy niż 60 cm, - wiata wyposażona w dwie ramki poziome o wymiarach ok. 64,5 x 33 cm na rozkłady jazdy f. Słupek przystankowy: - ocynkowany i pomalowany podwójny - z zamontowanymi dwiema ramkami poziomymi o wymiarach ok. 64,5 x 33 cm na rozkłady jazdy - ramki zabezpieczone od góry przed działaniem opadów atmosferycznych (zdjęcie - załącznik nr 2.4) - z zamontowanym koszem na śmieci - ze znakiem przystankowym D - 15 - I generacja, typ średni g. Posadowienie - fundamenty prefabrykowane punktowe 4. Szczegółowy zakres robót dot. zadania 1, 2 i 3 zwierają załączone projekty, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. 5. Zamówienia będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 44.21.23.21-5, 45.21.33.15-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 33.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące) na całość zamówienia w tym: zadanie 1 - 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), zadanie 2 - 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych), zadanie 3 - 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych), zadanie 4 - 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 05.03.2010 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Dotyczy zadania 1 i 3 posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. udokumentują, wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie chodników z kostki betonowej i nawierzchni z kostki kamiennej na łączną kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto; Dotyczy zadania2 posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. udokumentują, wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie chodników oraz dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. Dotyczy zadania 4 posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. wykonawcy winni udokumentować, wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wiat przystankowych w łącznej ilości nie mniejszej niż 24 sztuki.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Dotyczy zadania 1,2,3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj: kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Dotyczy zadania 1,2,3,4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 115 - SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie 1 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicy Wojska Polskiego,.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót zawierają załączone do SIWZ przedmiary, projekty oraz szczegółowe specyfikace techniczne.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2010.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie 2 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Szpitalna, Krzywólka, Nowomiejska, Przemysłowa,.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót zawierają załączone do SIWZ przedmiary robót, projekty oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2010.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zadanie 3 - Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Piaskowa, Zarzecze, Noniewicza, Sejneńska, Północna, Świerkowa,.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót zawierają załączone przedmiaru robót, projekty i szczegółowe specyfikacje techniczne.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zadanie 4 - Dostawa i montaż 24 wiat przystankowych..

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie 4 - Dostawa i montaż 24 wiat przystankowych. 2. Lokalizacja montażu wiat przystankowych: 1. ul. Świerkowa (pierwszy od ul. Kolejowej w kierunku Osiedla Północ) - wymiana, 2. ul. Świerkowa (pierwszy od ulicy Kolejowej w kierunku centrum miasta), 3. Krzywólka (pętla) 4. ul. Mieszka, 5. ul. Powstańców Wielkopolskich (w kierunku centrum miasta k/Lotniczej), 6. ul. 1 Maja (NOT), 7. ul. Wojska Polskiego (PBO), 8. ul. Wojska Polskiego (Laktopol), 9. ul. Jana Pawła (przy rondzie z ul. Świerkową), 10. ul. Piaskowa (PEC), 11. ul. Szpitalna (Szkoła Podstawowa nr 11), 12. ul. Buczka (k/Lotniczej), 13. ul. Sikorskiego (Zespół Szkół Zawodowych), 14. ul. Grunwaldzka (bazar po stronie cmentarza), 15. ul. Sikorskiego (koło ronda z E. Plater), 16. ul. Kościuszki (Dom Nauczyciela), 17. ul. Północna (Fabryka Mebli), 18. ul. Noniewicza (Wigry), 19. ul. Wojska Polskiego (Malow) - wymiana, 20. ul. Szafirowa (Mispol), 21. ul. Reja (Biedronka) - wymiana, 22. ul. Reja (k/Daszyńskiego)- wymiana, 23. ul. Buczka (IMBUD - w kierunku centrum miasta), 24. ul. Pułaskiego (J.W.- w kierunku centrum miasta) 3. Opis techniczny wiat przystankowych: a. Materiał: profil zamknięty aluminiowy - grubość ścianki min. 5 mm b. Pokrycie dachowe: poliwęglan przyciemniony c. Przeszklenie ścian: szyby hartowane wandaloodporne o grubości 8 mm o wymiarach 1 520 mmm x 855 mm posiadające świadectwo bezpieczeństwa CE (podane wymiary szyb są identyczne jak szyb w istniejących na terenie Suwałk wiatach przystankowych) d. Siedziska: ławka z tworzywa sztucznego (profil zamknięty) - trudna do zniszczenia, oparcie z tworzywa sztucznego - trudne do zniszczenia o przekroju około 9,5 x 2,2 cm - siedzisko - 3 listwy, oparcie 2 listwy, kolor zielony lub brązowy e. Wymiary wiaty: - długość - ok. 4,0 m (wmontowane 4 szyby o wymiarach jw.) - 20 sztuk - długość - ok. 5,0 m (wmontowane 5 szyb o wymiarach jw.) - 4 sztuk - szerokość ścianki bocznej od 1,0 m do 1,2 m (wmontowana szyba o wymiarach jw.) - dolna część wiaty wypełniona blachą aluminiową - wysokość ni mniejsza niż 2,2 m (do konstrukcji dachu), - dach wysunięty poza konstrukcję wiaty od strony wejścia do wiaty (okap) nie mniejszy niż 60 cm, - wiata wyposażona w dwie ramki poziome o wymiarach ok. 64,5 x 33 cm na rozkłady jazdy f. Słupek przystankowy: - ocynkowany i pomalowany podwójny - z zamontowanymi dwiema ramkami poziomymi o wymiarach ok. 64,5 x 33 cm na rozkłady jazdy - ramki zabezpieczone od góry przed działaniem opadów atmosferycznych (zdjęcie - załącznik nr 2.4) - z zamontowanym koszem na śmieci - ze znakiem przystankowym D - 15 - I generacja, typ średni g. Posadowienie - fundamenty prefabrykowane punktowe 4. Szczegółowy zakres robót dot. zadania 1, 2 i 3 zwierają załączone projekty, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. 5. Zamówienia będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.21-5, 45.21.33.15-4.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-02-15

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-02-15

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-02-15