Zamówienie Nr ZBM/03/2010 z dnia 2010-02-09 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach przychodni medycznych i budynkach użytkowych oraz w ich otoczeniu, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres dwóch lat

Data wydania 2010-02-09
Numer ZBM/03/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach przychodni medycznych i budynkach użytkowych oraz w ich otoczeniu, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres dwóch lat
 
OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE W  BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  NR OGŁOSZENIA : 36908 – 2010 Z DNIA 09.02.2010 ROKU.
 
1) Nazwa  i  adres  zamawiającego :
 
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd  Budynków  Mieszkalnych  w  Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563 50 00, faks 087 563 50 79.
 
2) Określenie  trybu  zamówienia :
 
Tryb zamówienia :   Przetarg  nieograniczony
 
3) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  bip.um.suwalki.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji  o  możliwości  składania  ofert  częściowych :
 
4.1. Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  Zamawiającego :
Wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach przychodni medycznych i budynkach użytkowych oraz w ich otoczeniu, zarządzanych przez Zarząd Budynków   Mieszkalnych w Suwałkach przez okres dwóch lat .
 
4.2. Rodzaj  zamówienia :  Usługi
 
4.3. Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia :
 
Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na :
 
- sprzątaniu powierzchni eksploatacyjnych,
- utrzymaniu w czystości powierzchni przeszklonych wraz z myciem okien,
- utrzymaniu w czystości toalet i zabezpieczenie w środki higieny,
- opróżnianiu koszy i śmietników,
- odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi,
- utrzymaniu terenów zielonych .
  
 
Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia :
 
 1. Powierzchnia do sprzątania wewnątrz budynków (części wspólne)objętych zamówieniem :         
 
                                                               2 413,00 m2
W tym :
1.1. Przychodnia przy ul. Waryńskiego 27                                                 618,00 m2
1.2. Przychodnia przy ul. Putry 9                                                               695,00 m2
1.3. Przychodnia przy ul. Młynarskiego 9                                                    150,00 m2
1.4. Budynek przy ul. Pułaskiego 26A                                                     350,00 m2
1.5. Budynek przy ul. Kościuszki 82                                                           250,00 m2
1.6. Budynek przy ul. Utrata 1B                                                              350,00 m2                                                
 
 
 
2.  Powierzchnia  do  sprzątania na zewnątrz budynków objętych  zamówieniem :               
 
                                                          14750,75 m2                                            
 
W   tym :
 
2.1.    Przychodnia przy ul. Waryńskiego 27                
         - Powierzchnia do sprzątania                                                        1 661,00 m2
    w tym powierzchnia do odśnieżania i usuwanie skutków
    gołoledzi                                                                                        1 108,00 m2   
              - Powierzchnia terenów zielonych                                                       410,00 m2
 
2.2.    Przychodnia przy ul. Putry 9                                          
           - Powierzchnia do sprzątania                                                          4 184,00 m2
                 w tym powierzchnia do odśnieżania i usuwanie skutków
                 gołoledzi                                                                                         1 015,00 m2
   - Powierzchnia terenów zielonych                                                     518,00 m2
 
2.3.    Przychodnia przy ul. Młynarskiego 9                             
            - Powierzchnia do sprzątania                                                          1 266,00 m2
                  w tym powierzchnia do odśnieżania i usuwanie skutków
                  gołoledzi                                                                                            718,00 m2
   - Powierzchnia terenów zielonych                                                     278,00 m2
 
2.4.    Budynek przy ul. Pułaskiego 26A                                       
           - Powierzchnia do sprzątania                                                          3 800,00 m2
                 w tym powierzchnia do odśnieżania i usuwanie skutków
                   gołoledzi                                                                                        1 857,50 m2
   - Powierzchnia terenów zielonych                                                    745,00 m2
 
2.5.    Budynek przy ul. Kościuszki 82                                      
           - Powierzchnia do sprzątania                                                              681,00 m2
                 w tym powierzchnia do odśnieżania i usuwanie skutków
                 gołoledzi                                                                                              400,00 m2
   - Powierzchnia terenów zielonych                                                       95,00 m2
 
2.6. Budynek przy ul. Kościuszki 71                                      
           - Powierzchnia do sprzątania                                                            1 475,00 m2
                 w tym powierzchnia do odśnieżania i usuwanie skutków
                 gołoledzi                                                                                           1 000,00 m2
   - Powierzchnia terenów zielonych                                                      375,00 m2
 
2.7. Budynek przy ul. Wigierska 32                                      
           - Powierzchnia do sprzątania                                                               585,00 m2
                 w tym powierzchnia do odśnieżania i usuwanie skutków
                 gołoledzi                                                                                               569,50 m2
   - Powierzchnia terenów zielonych                                                         15,00 m2
 
2.8. Budynek przy ul. Sejneńska 13                                      
           - Powierzchnia do sprzątania                                                             1 098,75 m2
                  w tym powierzchnia do odśnieżania i usuwanie skutków
                  gołoledzi                                                                                              555,97 m2
   - Powierzchnia terenów zielonych                                                       542,78 m2
 
 
3. Ilość sanitariatów dla personelu i ogólnie   dostępnych w   budynkach  
     podlegających  sprzątaniu  i  utrzymaniu  czystości :
 
- ul. Waryńskiego 27         -   9 szt.
- ul. Putry 9                       - 13 szt.
- ul. Młynarskiego 9          -   5 szt.                                      
- ul. Pułaskiego 26A          -   1 szt.
- ul. Utrata 1B                  -    5 szt.
 
4. Przed  złożeniem  oferty  należy   zapoznać się z terenem i budynkami objętymi  
     zamówieniem.
 
Oznaczenie  w/g  wspólnego  Słownika  Zamówień :
 
Kod  CPV :    90911200-8 usługi sprzątania budynków
                      90911300-9 usługi czyszczenia okien
                      90921000-9 usługi dezynfekcji i dezynsekcji
                      77314000-4 usługi utrzymania gruntów
                      77342000-9 przycinanie żywopłotów
                      77314100-5 usługi w zakresie trawników
                      90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
                      90620000-9 usługi odśnieżania
                      90630000-2 usługi usuwania oblodzenia
 
4.4  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania ofert  częściowych.
 
5) Informacja  o  możliwości  złożenia  oferty  wariantowej :
 
Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  oferty  wariantowej.
 
6) Termin  wykonania  zamówienia : od dnia 01.04.2010 do dnia 31.03.2012 roku      
 
7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki         
        dotyczące .
7.1.1. posiadania uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,        
          jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania,
7.1.2. posiadania  wiedzy  i  doświadczenia,
7.1.3. dysponowania  odpowiednim potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do   
     wykonania  zamówienia,
 
7.1.4.  sytuacji  ekonomicznej i  finansowej.
 
7.2.Opissposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w pkt. 1 przez  
       Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia :
 
7.2.1. złożą oświadczenie,  że spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo   
          zamówień  publicznych,
7.2.2. posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z  
          przedmiotem zamówienia,
7.2.3. wykonali co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom   
          stanowiącym przedmiot zamówienia.
 
7.3. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych        
       zastrzega, iż usługi objęte zamówieniem nie mogą być powierzone podwykonawcom .
 
7.4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,   
 osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych   
 podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków .
 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż      
 będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia . 
 
7.5.Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oświadczeń lub   
      dokumentów  określonych  w  Rozdziale  IX  SIWZ.
 
Ocena przeprowadzona zostanie wg reguły „spełnia albo nie spełnia” z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych .
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunki określone w pkt 7.2. ppkt. 7.2.1. i 7.2.2. muszą być spełnione odpowiednio przez każdego wykonawcę  a  pozostałe  przez  jednego  lub  kilku  wykonawców .
 
8) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu braku podstaw  do  wykluczenia:
 
8.1.Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
8.2.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.3.Aktualny odpis z właściwego rejestru - ewidencji działalności gospodarczej   wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert .
8.4. Aktualne zaświadczenie, właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem  terminu  składania  ofert.
8.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,
8.6. Aktualna informacja z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych -   wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert,
8.7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie .
8.8. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej  z przedmiotem  zamówienia.
8.9.Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy .
Wymagane dokumenty, o których mowa  należy złożyć w oryginale lub kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę.
Wykonawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 8 lub nie spełni innych wymagań określonych w SIWZ podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą  z  zastrzeżeniem  art. 26 ust. 3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.
Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 8.3 ; 8.4; 8.5 i 8.6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że :
a)    nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości,
b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu,
c)     nie orzeczono  wobec  niego zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie
Dokumenty, o których mowa lit. a i c ; powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa lit. b powinien być wystawiony  nie wcześniej niż  3  miesiące przed  upływem  terminu  składania  ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Prawa zamówień publicznych zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
Wykonawcy występujący wspólnie składają dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków  udziału  w  postępowaniu :
- określone  w pkt 8 pkt. 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.8  każdy,
- pozostałe  jeden lub kilku
 
9) Informację  na  temat  wadium :
 
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 25.02.2010 roku do godz. 1400 w wysokości : 4 800,00 zł.- słownie złotych: cztery tysiące osiemset .
Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
10) Kryteria oceny ofert : cena 100%
 
11) Miejsce i termin składania ofert :
Oferty należy składać do dnia: 26.02.2010 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki, pok.10.
 
12) Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składani ofert.
 
13) Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
 

Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających .

 

 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki dnia 09.02.2010 rok
 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-02-09

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-02-10

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-02-09