Zamówienie Nr ZBM/01/2010 z dnia 2010-02-01 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku

Data wydania 2010-02-01
Numer ZBM/01/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJACEJ NA UTRZYAMANIU PORZĄDKU NA NIERUCHOMOŚCIACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH PRZEZ OKRES JEDNEGO ROKU ZAMIESZCZONYM W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR OGŁOSZENIA : 27844 – 2010 Z DNIA 01.02.2010 ROKU
 
 
1) Nazwa i adres zamawiającego :
 
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563 50 00, faks 087 563 50 79.
 
2) Określenie trybu zamówienia :
 
Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony
 
3) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : bip.um.suwalki.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych :
 
4.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :
Utrzymanie porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku
4.2. Rodzaj zamówienia :  Usługi
 
4.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :
 
Utrzymanie porządku na nieruchomościach obejmuje :
a)      Sprzątanie i utrzymanie porządku wewnątrz budynków :
- sprzątanie wind, pierwszych podestów klatek schodowych, wejść do piwnic, korytarzy piwnicznych, mycie okien na klatkach schodowych,
- dostarczaniedo właścicieli i najemców zarządzanych zasobów korespondencji związanej z wysokością czynszu i opłat eksploatacyjnych, książeczek opłat, zaproszeń na zebrania
b)      Sprzątanie i utrzymanie porządku na zewnątrz budynków :
- sprzątanie chodników, terenów zielonych, ciągów pieszo-jezdnych, ulic osiedlowych, parkingów i dojść do kontenerów.
- odśnieżanie i usuwanie oblodzeń z ciągów pieszo-jezdnych, ulic osiedlowych, chodników, parkingów oraz dojść do kontenerów i klatek schodowych.
c)      Utrzymanie terenów zielonych w tym :
- Przycinanie żywopłotów mb 3600 (szerokość 0,60m, wysokość 1,20m)
Wysadzanie i uzupełnianie kwiatów jednorocznych w gazonach w okresie
wiosennym i letnim oraz ich pielęgnacja ( pielenie, podlewanie, nawożenie) – 122 gazony.
 
 
Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia:
 
1. Powierzchnia terenu przeznaczonego do sprzątania wynosi: 241 600,70 m2
2. Powierzchnia terenu do sprzątania wymienionego w pkt 1. obejmuje :
2.1. Powierzchnia terenu do sprzątania niezbędnego do właściwej eksploatacji lokali użytkowych wynosi: 11 336,00 m2 w tym między innymi:
a) powierzchnia terenu do odśnieżania i usuwania oblodzeń : 6 568,00 m2
b) powierzchnia terenów zielonych :                                       1 365,00 m2
2.2. Powierzchnia terenu do sprzątania niezbędnego do właściwej eksploatacji lokali mieszkalnych wynosi: 219 020,00 m2 w tym między innymi :
a) powierzchnia terenu do odśnieżania i usuwania oblodzeń : 54 453,00 m2
b) powierzchnia terenów zielonych :                                       90 153,00 m2
2.3.Powierzchnia do sprzątania wewnątrz budynków objęta zamówieniem ( windy, pierwsze podesty klatek schodowych, wejścia do piwnic i korytarze piwniczne) wynosi :                                                                                                                 11 244,70 m2
3. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z terenem objętym zamówieniem.
4.Przed zawarciem umowy, powierzchnie objęte zamówieniem zostaną przez Zamawiającego określone w terenie.
 
Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamówień :
KOD CPV 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
KOD CPV 77312000-0 Usługi usuwania chwastów
KOD CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
KOD CPV 77315000-1 Usługi w zakresie siewu
KOD CPV 77342000-9 Przycinanie żywopłotów
KOD CPV 90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
KOD CPV 90620000-9 Usługi odśnieżania
KOD CPV 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
KOD CPV 90911200-8 Usługi sprzątania budynków
 
4.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej :
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 
6) Termin wykonania zamówienia : od dnia 16/04/2010 do dnia 15/04/2011 roku     
 
7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
 
1.      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2.      Posiadania wiedzy i doświadczenia
3.      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4.      sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia :
1.      Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.      Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z    przedmiotem zamówienia
3.      Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł.
4.      wykonali co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom   stanowiącym przedmiot zamówienia,
 
Zamawiający zgodnie z art. 36 ust.5 ustawy PZP zastrzega, iż usługi objęte zamówieniem nie mogą być powierzone podwykonawcom.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ.
Ocena przeprowadzona zostanie wg reguły „spełnia albo nie spełnia” z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP.
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunki określone w pkt 1) i 2) muszą być spełnione odpowiednio przez każdego wykonawcę a pozostałe przez jednego lub kilku wykonawców.
 
 
8) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu braku podstaw do wykluczenia:
 
8.1.            Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
8.2.            Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
8.3.            Aktualny odpis z właściwego rejestru - ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.4.            Aktualne zaświadczenie, właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8.5.            Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8.6.            Aktualna informacja z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych -   wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.7.            Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie .
8.8.             Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
8.9.            Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
 
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów należy przedłożyć wyżej wymienioną informację dotyczącą tych podmiotów.
 
8.10.        Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.
 
Wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Wykonawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale IX SIWZ lub nie spełni innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 8.3 ; 8.4; 8.5 i 8.6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Dokumenty, o których mowa lit. a i c ;powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Prawa zamówień publicznych zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy występujący wspólnie składają dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- określone w ppkt. 8.1, 8.2; 8.3.; 8.4; 8.5; 8.6; 8.8 każdy,
- pozostałe jeden lub kilku.
 
 
 
 
 
9) Informację na temat wadium :
 
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 19 lutego 2010 roku do godz. 1300 w wysokości : 12 000,00 zł.- słownie złotych: dwanaście tysięcy.-Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
10) Kryteria oceny ofert : cena 100%
 
11) Miejsce i termin składania ofert :
Oferty należy składać do dnia: 22 lutego 2010 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki, pok.10.
 
12) Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składani ofert.
 
13) Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym w przypadku zwiększenia ilości powierzchni związanych z utrzymaniem porządku na nieruchomościach zarządzanych   przez ZBM w Suwałkach wynikającej z przejęcia dodatkowych zasobów do administrowania.
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-02-01

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-02-01

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-02-01