Przetarg nieograniczony

Data wydania 2010-01-19
Numer 4/2010
Tytuł Miejska Dyrekcja Inwestycji ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Przebudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach"

Suwałki: Przebudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach: Zadanie 1 - Budowę chodników i ścieżki rowerowej z oświetleniem w ul. Staniszewskiego, Zadanie 2 - Przebudowa jezdni asfaltowej w ul. Staniszewskiego.

Numer ogłoszenia: 15194 - 2010; data zamieszczenia: 19.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, faks 087 5664831.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach: Zadanie 1 - Budowę chodników i ścieżki rowerowej z oświetleniem w ul. Staniszewskiego, Zadanie 2 - Przebudowa jezdni asfaltowej w ul. Staniszewskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach 2. Zakres robót obejmuje: Zadanie 1 - Budowę chodników i ścieżki rowerowej z oświetleniem w ul. Staniszewskiego: Roboty drogowe a) roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, b) wykonanie warstwy z pospółki gruntu przepuszczalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm oraz z nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm bezfazowej kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, o grubości 5 cm. Chodniki, ścieżka, zjazdy do posesji - 5.010 m2, c) wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-20 oraz nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 cm na zatokach autobusowych z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową (kostkę kamienną pochodzącą z demontażu udostępni Zamawiający) - 190 m2, d) krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wystające na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem rowków w gruncie kategorii I-II oraz wykonaniem ławy betonowej z oporem betonu B-15 - 2.525 m, e) krawężniki kamienne o wymiarach 20x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem rowków w gruncie kategorii I-II oraz wykonaniem ławy betonowej z oporem betonu B-15 - 97 m, f) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem rowków w gruncie kat I-II -2.515 m, g) ułożenie ścieków korytkowych, podchodnikowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 9góra dół), podwójnych tworzących lej spływowy o spadku 1,5%. Górne koryto w płaszczyźnie nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem rowków w gruncie kat. I-II oraz ławy betonowej z betonu B-15 - 125 m, h) ułożenie ścieków korytkowych otwartych (zrzuty skarpowe) o grubości 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem rowków w gruncie kat I-II oraz ławy betonowej z betonu B-15 - 120 m, i) wykonanie ścieków ulicznych przykrawężnikowych o szerokości 20 cm z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm wraz z wykonaniem rowków w gruncie kat. I-II oraz wykonaniem ławy betonowej z betonu B-15. Przyjąć wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi. Kostkę kamienną pochodzącą z demontażu udostępni Zamawiający - 660 m j) poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 60 i 38 mm w rozstawie 2,5 m. Barierki zabezpieczające chodnikowe typ OLSZTYŃSKI o wys. 1,2 przy ścieżce rowe4rowej - 250 m k) oznakowanie pionowe - 62 szt, l) humusowanie skarp - warstwa humusu grubości 10 cm z materiału z hałd - 3.472 m2, Linie kablowe 0,4 kV zasilające oświetlenie terenu. a) linia zasilająca szafkę oświetleniową SO YAKY 4x70 mm2 dł. 1361/1600 mb, b) szafa oświetlenia terenu SO-7obw. na fundamencie w obudowie z estraduru wg rys. E2 - 1 kpl, c) linia oświetlenia (obw. nr 1) YAKY 4x50mm2, dł - 1881 mb w tym: d) słupy SAL-10 z wysięgiem Wł 1/1,5/3,7/5 kolor anodowany naturalny na fundamencie B70 - 38szt, (oprawa -dostawa Zamawiającego, źródło światła - dostawa Wykonawcy), e) linia oświetleniowa (obw. nr 2) YAKY 4x50 mm2 - 44 mb (we wspólnym wykopie z kablem zasilającym SO i słupy o nr 1-38). Zadanie 2 - Przebudowa jezdni asfaltowej w ul. Staniszewskiego: a) roboty remontowe - rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych poprzez frezowanie, grubość warstwy 9 cm wraz z wywiezieniem gruzu - destruktu - 1.462,533 m2, b) roboty rozbiórkowe, podbudowy betonowej pod warstwą bitumiczną o grubości 20 cm, c) podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego w ilości 50% - 3.448 m2, d) wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy o gr. 2-6 cm mieszanką mineralno - asfaltową, e) podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego z mieszanek mineralno - bitumicznych klińcowi żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 3244 m2, f) warstwa wiążąca - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 6 cm - 3.244 m2, g) warstwa ścieralna - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem mechanicznym nawierzchni oraz skropienie warstw bitumicznych nawierzchni emulsją asfaltową - 8.485 m2, h) oznakowanie poziome cienkowarstwowe odblaskowe - 449,53 m2 3. Szczegółowy zakres robót zawierają załączone projekty, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: Zadanie 1 - 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) Zadanie 2 - 11.000,00 (słownie: jedenaście tysięcy złotych) 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na całość zamówienia 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 15.02.2010 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zadanie 1 - Budowę chodników i ścieżki rowerowej z oświetleniem w ul. Staniszewskiego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj: a) kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zadanie 2 - Przebudowa jezdni asfaltowej w ul. Staniszewskiego. 1.posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.100.000,00 zł. 2.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj: kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3.sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zadanie 1 - Budowę chodników i ścieżki rowerowej z oświetleniem w ul. Staniszewskiego. 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3.1. 2. Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł. z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - na załączniku nr 4.1. Za dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiający rozumie m.in. referencje, protokoły odbioru wskazujące, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz potwierdzające wartość zrealizowanych robót. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: a) kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. - na załączniku nr 5.1. 4. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zadanie 2 - Przebudowa jezdni asfaltowej w ul. Staniszewskiego. 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3.2. 2. Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.100.000,00 zł z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - na załączniku nr 4.2. Za dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiający rozumie m.in. referencje, protokoły odbioru wskazujące, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz potwierdzające wartość zrealizowanych robót. 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. - na załączniku nr 5.2. 5. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz.1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki SEKRETARIAT - pokój nr 115.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - Budowę chodników i ścieżki rowerowej z oświetleniem w ul. Staniszewskiego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty drogowe a) roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, b) wykonanie warstwy z pospółki gruntu przepuszczalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm oraz z nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm bezfazowej kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, o grubości 5 cm. Chodniki, ścieżka, zjazdy do posesji - 5.010 m2, c) wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-20 oraz nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 cm na zatokach autobusowych z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową (kostkę kamienną pochodzącą z demontażu udostępni Zamawiający) - 190 m2, d) krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wystające na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem rowków w gruncie kategorii I-II oraz wykonaniem ławy betonowej z oporem betonu B-15 - 2.525 m, e) krawężniki kamienne o wymiarach 20x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem rowków w gruncie kategorii I-II oraz wykonaniem ławy betonowej z oporem betonu B-15 - 97 m, f) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem rowków w gruncie kat I-II -2.515 m, g) ułożenie ścieków korytkowych, podchodnikowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 9góra dół), podwójnych tworzących lej spływowy o spadku 1,5%. Górne koryto w płaszczyźnie nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem rowków w gruncie kat. I-II oraz ławy betonowej z betonu B-15 - 125 m, h) ułożenie ścieków korytkowych otwartych (zrzuty skarpowe) o grubości 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem rowków w gruncie kat I-II oraz ławy betonowej z betonu B-15 - 120 m, i) wykonanie ścieków ulicznych przykrawężnikowych o szerokości 20 cm z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm wraz z wykonaniem rowków w gruncie kat. I-II oraz wykonaniem ławy betonowej z betonu B-15. Przyjąć wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi. Kostkę kamienną pochodzącą z demontażu udostępni Zamawiający - 660 m j) poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 60 i 38 mm w rozstawie 2,5 m. Barierki zabezpieczające chodnikowe typ OLSZTYŃSKI o wys. 1,2 przy ścieżce rowe4rowej - 250 m k) oznakowanie pionowe - 62 szt, l) humusowanie skarp - warstwa humusu grubości 10 cm z materiału z hałd - 3.472 m2, Linie kablowe 0,4 kV zasilające oświetlenie terenu. a) linia zasilająca szafkę oświetleniową SO YAKY 4x70 mm2 dł. 1361/1600 mb, b) szafa oświetlenia terenu SO-7obw. na fundamencie w obudowie z estraduru wg rys. E2 - 1 kpl, c) linia oświetlenia (obw. nr 1) YAKY 4x50mm2, dł - 1881 mb w tym: d) słupy SAL-10 z wysięgiem Wł 1/1,5/3,7/5 kolor anodowany naturalny na fundamencie B70 - 38szt, (oprawa -dostawa Zamawiającego, źródło światła - dostawa Wykonawcy), e) linia oświetleniowa (obw. nr 2) YAKY 4x50 mm2 - 44 mb (we wspólnym wykopie z kablem zasilającym SO i słupy o nr 1-38)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - Przebudowa jezdni asfaltowej w ul. Staniszewskiego:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) roboty remontowe - rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych poprzez frezowanie, grubość warstwy 9 cm wraz z wywiezieniem gruzu - destruktu - 1.462,533 m2, b) roboty rozbiórkowe, podbudowy betonowej pod warstwą bitumiczną o grubości 20 cm, c) podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego w ilości 50% - 3.448 m2, d) wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy o gr. 2-6 cm mieszanką mineralno - asfaltową, e) podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego z mieszanek mineralno - bitumicznych klińcowi żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 3244 m2, f) warstwa wiążąca - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 6 cm - 3.244 m2, g) warstwa ścieralna - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem mechanicznym nawierzchni oraz skropienie warstw bitumicznych nawierzchni emulsją asfaltową - 8.485 m2, h) oznakowanie poziome cienkowarstwowe odblaskowe - 449,53 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-01-19

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-01-19

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-01-19