Przetarg nieograniczony

Data wydania 2010-01-08
Numer 1/2010
Tytuł MDI w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Naprawy, remonty oraz czyszczenie elementów sieci kanalizacji deszczowej w Suwałkach"

Suwałki: Naprawa, remonty oraz czyszczenie elementów sieci kanalizacji deszczowej w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 5125 - 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, faks 087 5664831.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa, remonty oraz czyszczenie elementów sieci kanalizacji deszczowej w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa, remonty oraz czyszczenie elementów sieci kanalizacji deszczowej w Suwałkach. 2. Zakres robót obejmuje: a) remont studni kanalizacji deszczowej, b) remont przykanalików (wpustów ulicznych), c) wykonanie nowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, d) wykonanie nowych przykanalików, e) regulacja urządzeń podziemnych, f) wykonanie kanałów sieci kanalizacji deszczowej, g) czyszczenie elementów sieci kanalizacji deszczowej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót poprzez prawidłowe oznakowanie zgodne z projektami organizacji ruchu zatwierdzonymi przez odpowiednie organy. 4. Szczegółowy zakres robót zawierają załączony przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 90.64.00.00-5, 90.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 04.02.2010 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie, naprawie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj: a) koparką lub koparko-ładowarką, samochodem do wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji grawitacyjnych, samochodem asenizacyjnym, zagęszczarką powierzchniową, samochodem ciężarowym, samochodem dostawczym, młotem udarowym, piłą tarczową; b) kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w sposób: spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 2. Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie, naprawie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - na załączniku nr 4 Za dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiający rozumie m.in. referencje, protokoły odbioru wskazujące, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz potwierdzające wartość zrealizowanych robót. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. - na załączniku nr 5. 4. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj: koparką lub koparko-ładowarką, samochodem do wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji grawitacyjnych, samochodem asenizacyjnym, zagęszczarką powierzchniową, samochodem ciężarowym, samochodem dostawczym, młotem udarowym, piłą tarczową- na załączniku nr 6 5. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki Sekretariat - pokój nr 115.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-01-08

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-01-08

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-01-08