Przetarg nieograniczony

Data wydania 2009-12-18
Numer 35/2009
Tytuł MDI w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Opróżnianie i czyszczenie separatorów zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Suwałk

Suwałki: Opróżnianie i czyszczenie separatorów zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Suwałk.
Numer ogłoszenia: 247269 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, faks 087 5664831.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opróżnianie i czyszczenie separatorów zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Suwałk..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie i czyszczenie separatorów zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Suwałk. 2. Zakres robót obejmuje: 1. W-2 - ul. Reymonta - zestaw V: 20+10,84 = 30,84m3 typ: PSK KOALA NG 200-3,5 2. W-3 - ul. Reymonta - 1 szt. V= 25m3 typ: FHDC - 68/B125 3. W-4 - ul. Ogrodowa - zestaw V: 3,92+1,5+0,72 = 6,14m3 typ: HIDC 15/C 250 4. W-5 - ul. Sikorskiego - V= 39m3 typ: FHDC - 87/B-125 5. W-6 - ul. Sikorskiego - V= 25m3 typ: FHDC - 50 CS 0,9/B-125 6. W-7 - ul. Bakałarzewska - V= 5m3 typ: SL - FOZP St 7. W-9 - ul. Kościuszki - 1 szt. V= 25m3 typ: FHDC - 56 CS 0,9/B-125 8. W-10 - ul. Zastawie - zestaw V: 20+3,5+6,2= 29,7m3 typ: PSK KOALA NG-150-3,5 9. W-20 i 21 - ul. Utrata - 2szt. x 0,75m3 = 1,5m3 typ: UNICON 40/400 i 20/200 10. W-23 - ul. Waryńskiego - 1 szt. V- 3m3 typ: BHDC-10/B125 11. W-24 - ul. Waryńskiego - 1szt. V- 79,6m3 typJHDC-330/B-125 12. W-32 - Rondo Unii Europejskiej - 1 szt. V - 0,75m3 typ: UNICON - 20/200 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączona szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru oraz formularz cenowy (przedmiar robót)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.64.00.00-5, 90.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 18.01.2010 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie określonym w przepisach ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr 39 poz. 251), 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - usług polegających na opróżnianiu i czyszczeniu separatorów zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, 4. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osobowego tj: wóz asenizacyjny o łącznej pojemności pozwalającej na wywóz 10 m3 osadów, 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty określone w rozdziale 10 niniejszej specyfikacji Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego (pod pojęciem - aktualny - Zamawiający rozumie, że zapisy w dokumencie na dzień składania ofert, dotyczące: nazwy przedmiotu, siedziby, zakresu działalności, osób uprawnionych, miejsca działania - są ważne) odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Decyzja o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie miasta Suwałk, 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 i załącznik nr 4, 4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na opróżnianiu i czyszczeniu separatorów zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto - załączniku nr 5. Za dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót Zamawiający rozumie referencje, protokoły odbioru wskazujące, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z umową oraz potwierdzające wartość zrealizowanych robót. 5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca niezbędnych do realizacji zamówienia tj: wóz asenizacyjny o łącznej pojemności pozwalającej na wywóz 10 m3 osadów na załączniku nr 6. W przypadku gdy w wykazie Wykonawca przedstawia potencjał techniczny innego podmiotu wówczas jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu sprzętu do wykonania zamówienia. 6. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. UWAGA! W przypadku gdy w wykazie Wykonawca przedstawia potencjał techniczny lub osobowy innego podmiotu wówczas jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu sprzętu lub osób do wykonania zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki SEKRETARIAT - pokój 115.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-12-18

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-12-18