Zamówienie Nr 02/OSGK/2009 z dnia 2009-11-16 - Przetarg nieograniczony na Odbiór z terenu Suwałk w 2010 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest

Data wydania 2009-11-16
Numer 02/OSGK/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na Odbiór z terenu Suwałk w 2010 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest
Suwałki, dnia 16 listopada 2009 r.
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
 
Urząd Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
“Odbiór z terenu Suwałk w 2010 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest”
 
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Kod: CPV 90533000-2
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1  16-400 Suwałki – pokój 210, w godz. 8.00-15.30 lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm 
Przedmiot zamówienia stanowi odbiór, na zlecenie Miasta, w roku 2010 wyrobów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Suwałk tj. ich załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.
            Zgodnie z „Regulaminem pomocy mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”, przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałki mieszkańcy miasta mogą występować do Prezydenta Suwałk z wnioskiem o odbiór zdemontowanych (własnym kosztem) wyrobów azbestowych. Miasto Suwałki organizuje odbiór w ciągu 14 dni od zgłoszenia przygotowania wyrobów do transportu. W celu realizacji powyższego zadania wyłania się w niniejszym przetargu wykonawcę usług.
            Ilość odpadów do odbioru w ramach niniejszego zamówienia publicznego zależy od wniosków złożonych przez mieszkańców/zarządców zasobów mieszkaniowych. W latach 2006-2008 ilość odbieranych rocznie odpadów wynosiła kolejno: 167, 165 i 189 ton. Ilość odpadów do odbioru w 2010 r. szacowana jest na 200 ton.
Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych czy też wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 4 stycznia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy (w tym wykonywali w ciągu co najmniej ostatnich 3 lat usługi określone w przedmiocie zamówienia),
  2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
  3. Wnieśli wadium w wysokości 2.000 zł,
  4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie wg kryterium “spełnia”, “nie spełnia”, na podstawie załączonych dokumentów tj:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Kopia zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na teren całego kraju,
- Oświadczenie o posiadaniu sprzętu niezbędnego do wykonania mechanicznego załadunku i rozładunku spaletyzowanych odpadów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca,
- Dowód wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł,
- Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- Oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Kopie kart przekazania odpadów zawierających azbest na składowiska odpadów niebezpiecznych z ostatnich 3 lat. 
- Wykaz części zamówienia wykonywanych przez Podwykonawców – załącznik nr 4 do SWIZ.
- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi dysponuje lub będzie dysponował a które nie stanowią jego własności.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają dokumenty z punktu 1, 5, i 6 oddzielnie.
 
Wadium w wysokości 2.000 zł może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek: Bank PEKAO SA, Nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy środki zostaną zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 
Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w pok. 210, gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty. Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik do oferty. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy.
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium: cena. Znaczenie kryterium – 100 %
 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5 do godz. 9:00 dnia 4 grudnia 2009 r.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 207 o godz. 9:30 dnia 4 grudnia 2009 r.
Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
Uprawnioną osobą do kontaktu z Wykonawcami jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach – Dariusz Przybysz, tel. 600249867.
 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 16 listopada 2009 r. pod nr 209205-2009

 

Załączniki do treści

  • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 41,5 KB)

    Odbiór z terenu Suwałk w 2010 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest

  • siwz (PDF, 156,94 KB)

    na odbiór z terenu Suwałk w 2010 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest

Metryka strony

Udostępniający: Radosław Renda Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-11-16

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-11-16

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-11-16