Zamówienie Nr 31/2009 z dnia 2009-10-08 - MDI w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn. naprawa, zawieszenie, konserwacja w okresie eksploatacji i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Suwałk

Data wydania 2009-10-08
Numer 31/2009
Tytuł MDI w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn. naprawa, zawieszenie, konserwacja w okresie eksploatacji i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Suwałk

 

Suwałki: Naprawa, zawieszenie, konserwacja w okresie eksploatacji i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Suwałk
Numer ogłoszenia: 350524 - 2009; data zamieszczenia: 08.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, faks 087 5664831.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa, zawieszenie, konserwacja w okresie eksploatacji i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Suwałk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa, zawieszenie, konserwacja w okresie eksploatacji i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Suwałk. 2. Zakres zamówienia obejmuje: - przegląd wszystkich dekoracji świetlnych, będących w posiadaniu Zamawiającego - kurtyn świetlnych, łańcuchów świetlnych, - zawieszenie dekoracji w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, - zabezpieczenie robót w pasie drogowym, - konserwacja dekoracji od momentu zawieszenia do czasu ich demontażu, - demontaż dekoracji świetlnych - zgodnie z terminami i zakresem określonym w specyfikacji - osuszenie i złożenie dekoracji w miejscu wskazanym przez inwestora 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ przedmiary robót, specyfikacje techniczne..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.31.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 28.10.2009 r do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. 4. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Na potwierdzenie spełnienia w.w. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 10 SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 i załącznik nr 4, 3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca niezbędnych do realizacji zamówienia tj: podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do pracy na załączniku nr 5. W przypadku gdy w wykazie Wykonawca przedstawia potencjał techniczny innego podmiotu wówczas jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu sprzętu do wykonania zamówienia. 4. Wykaz kadry, którą dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca niezbędną do realizacji zamówienia tj posiadającą: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie wykonawstwa sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - świadectwo kwalifikacyjne D - świadectwo kwalifikacyjne E - uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego - na załączniku nr 6 Wraz z uprawnieniami budowlanymi należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualną na dzień składania ofert. Jeżeli w wykazie Wykonawca wykaże osoby, którymi będzie dysponował, do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób. 5. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.mdi.suwalki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82, Sekretariat pokój 115.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Zmieniono termin wniesienia wadium oraz termin składania ofert na 29.10.2009r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-10-14

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-10-14

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-10-14