Zamówienie Nr 02/Fn/2009 z dnia 2009-10-07 - Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - zmiana siwz i odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2009-10-07
Numer 02/Fn/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - zmiana siwz i odpowiedź na zapytanie
Suwałki, 07.10.2009 r.
02/Fn/2009
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, iż wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udzielił następujące odpowiedzi i wyjaśnienia:
 
1.       Czy w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe Wykonawca może przedłożyć Oświadczenie o rozpoczęciu działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe i zmienić w tym zakresie wykaz załączników składanych do oferty?
Odpowiedź:Zamawiający w celu usunięcia wątpliwości wyrażonych w ww. pytaniu wprowadza zmiany SIWZ. Oznacza to, że w przypadku wykonawcy nie posiadającego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności przez bank, zamawiający wymaga przedłożenia innych dokumentów wraz ze stosownym oświadczeniem wykonawcy (pkt 6.1.3 SIWZ).
 
               
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany:
1.       W SIWZ:
1)       w punkcie 6.1.3)
było:
„6.1.3) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez bank – Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;”
 jest:
„6.1.3) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu wraz z oświadczeniem wykonawcy, iż dokument ten zezwala na prowadzenie działalności przez bank – Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2)       w punkcie 20.2)
                było:
„20. Wadium:
2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12.10.2009 r., do godz. 10:00.”
                jest:
„20. Wadium:
2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 30.10.2009 r., do godz. 10:00.”
 
3)         w punkcie 21:
                było:
„21. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem:
„Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 11:00 dnia 12 października 2009 r. ””
                jest:
„21. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem:
„Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 11:00 dnia 30 października 2009 r. ””
 
4)       w punkcie 22.1):
                było:
„22. Składanie ofert:
1) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Suwałk, 16-400 Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 4 w terminie do dnia 12 października 2009 roku do godz. 10:00;”
                jest:
„1) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Suwałk, 16-400 Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 4 w terminie do dnia 30 października 2009 roku do godz. 10:00;”
 
5)       w punkcie 24.1):
                było:
„24. Otwarcie ofert:
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 12 października 2009 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 146;”
                jest:
„24. Otwarcie ofert:
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 30 października 2009 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 146;”
 
2.       W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ:
1)        w pkt 2:
                było:
„2. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Tabelą Obliczenia Ceny Zamówienia za:
- wartość netto (na podstawie tabeli obliczenia ceny stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ),
w wysokości: ................................................ złotych
(słownie………………………………………………………………………………..….…..…………. ).
- należny podatek VAT wynosi ............... % tj. ............................... złotych
(słownie:........................................................................................................................................).
- cenę brutto................................. złotych
(słownie:.......................................................................................................................................)
przy czym:
- prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi ........%
(słownie:.............................................................................................)
- marża wynosi ............ %
(słownie: ............................................................................................)
- WIBOR 1M przyjęty dla obliczenia ceny oferty z dnia 31.07.2009 r. wynosi 3,5500 %.”
                jest:
„2. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Tabelą Obliczenia Ceny Zamówienia za:
- wartość netto (na podstawie tabeli obliczenia ceny stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ) w wysokości: ....................................................................................... złotych
(słownie………………………........……………………………………………..….…..…………. zł ).
- należny podatek VAT wynosi ............... % tj. ............................... złotych
(słownie:........................................................................................................................................ zł).
- cenę brutto w wysokości …………………………......................................................... złotych
(słownie:....................................................................................................................................... zł)
przy czym:
- prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi ........%
(słownie:.............................................................................................)
- marża wynosi ............ %
(słownie: ............................................................................................)
- WIBOR 1M przyjęty dla obliczenia ceny oferty z dnia 31.07.2009 r. wynosi 3,5500 %.”
 
2) w pkt 10.2):
                było:
2)       „zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez bank – Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;”
                jest:
2) „zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem wraz ze stosownym oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ tj.: …………………………………………………………..”
 
 
                Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski - Naczelnik Wydziału Finansowego

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-10-07

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-10-07

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-10-07