Zamówienie Nr 01/ZS6/09 z dnia 2009-09-21 - Przetarg nieograniczony na na prace remontowo - ogólnobudowlane w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach

Data wydania 2009-09-21
Numer 01/ZS6/09
Tytuł Przetarg nieograniczony na na prace remontowo - ogólnobudowlane w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
Zamówienie nr 1/ZS6/2009 z dnia 21.09.2009 r.
 
Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na prace remontowo - ogólnobudowlane
w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6
w Suwałkach
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół nr. 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
ul. Sikorskiego 21
telefon:         (087) 565-85-60
fax:                 (087) 565-85-61
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie oraz pobrać ze strony http://www.zs6.pl
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
            Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych łazienek uczniowskich
 w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
 
Ø     Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – 453 30000-9
Ø     Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych – 45332400-7
Ø     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – 45400000-1
Ø     Instalowanie okien, drzwi i podobnych elementów – 45421110-8
Ø     Kładzenie terakoty – 45431100-8
Ø     Kładzenie glazury – 45431200-9
Ø     Roboty malarskie – 45442100-8
Ø     Usuwanie warstwy malarskiej – 45442190-5
Ø     Roboty rozbiórkowe – 45111300-1
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w przedmiarze robót.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
5. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2300,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)
v    Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.10.2009r. do godz. 900
w jednej lub kilku z n/w form:
-       pieniądzu,
-       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-       gwarancjach bankowych,
-       gwarancjach ubezpieczeniowych,
-       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 275
z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO SA 78124052111111000049212237 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
v Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy PZP
v Wnieśli wadium
v Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
v Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych – w ciągu ostatnich 5 lat, tj. w roku 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali minimum
2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia.
7. Zamawiający określa:
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie wyłącznie w oparciu
o wymagane oświadczenia i dokumenty załączone do oferty określone w punkcie 8 ogłoszenia, według kryterium „spełnia”- „nie spełnia”.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio,
 że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.      
6. Aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
8. Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
10.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego potrzebnego do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.
11.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy
12.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
           

 

 

9. Oferty należy złożyć w siedzibie: Zespołu Szkół nr 6 ; 16-400 Suwałki 
       ul. Sikorskiego 21 w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 12.10.2009r.    do godz.900
 
10.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2009r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 6 ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki, w pok. 213 o godzinie 930.
11. Zamawiający dokona oceny ofert wg poniższych kryteriów:
        Cena zamówienia - 100%
12. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Termin wykonania zamówienia do dnia 31. 12. 2009 r.

 

              Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych – dnia 21.09.2009 r. nr ogłoszenia 160195-2009
 
 
 
                                                                                                       Pieczątka o treści:
                                                                                                                             Wicedyrektor
                                                                                                                             Joanna Woronko (podpis nieczytelny)
 
 
Suwałki dnia 21.09.2009r.
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wicedyretkor Zespołu Szkół Nr 6 w Suwałkach P. Joanna Woronko

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-09-21

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-09-21

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-09-21