Zamówienie Nr 02/Fn/2009 z dnia 2009-09-17 - Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2009-09-17
Numer 02/Fn/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - odpowiedź na zapytanie

Suwałki, 17.09.2009 r.
02/Fn/2009
Wykonawcy

zainteresowani udziałem

w nw. postępowaniu

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

            Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, iż wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udzielił następujące odpowiedzi i wyjaśnienia:

 

Czy Zamawiający przedstawi uchwałę Rady Miejskiej upoważniającą Prezydenta do wystawienia weksla In blanco na zabezpieczenie spłaty przedmiotowego kredytu?

Bank zwraca się z prośbą o wskazanie podstawy prawnej upoważniającej Prezydenta Miasta do zabezpieczenia spłaty kredytu poprzez wystawienie weksla in blanco, o którym mowa w SIWZ, w szczególności w świetle faktu, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zaciąganie zobowiązania wekslowego należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy i jako takie wymaga uchwały Rady.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2: Zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVII/348/09 z dnia 23 czerwca 2009r. Prezydent Miasta Suwałk został upoważniony do zawarcia umowy kredytu i czynności z nią związanych. Dodatkowo w wyniku podjętej inicjatywy uchwałodawczej na sesji Rady Miejskiej w Suwałkach dnia 30 września 2009r. rozpatrzony zostanie projekt uchwały rozstrzygającej w sposób bezsporny kwestię upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk do wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia zaciąganego kredytu.

 

3.                 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe w zakresie roszczeń wynikających z weksla jak i umowy kredytowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe w zakresie roszczeń wynikających z weksla jak i umowy kredytowej.

 

Czy Zamawiający akceptuje wysokość i warunki zmiany oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego wg zasad obowiązujących u danego wykonawcy, określonych w projekcie umowy kredytowej oraz czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą projektu umowy kredytowej?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje wysokość i warunki zmiany oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego wg zasad obowiązujących u danego Wykonawcy, określonych w projekcie umowy kredytowej, pod warunkiem że wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego nie będzie określona w sposób mniej korzystny dla Zamawiającego niż oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego jakie Wykonawca oferuje klientom o równej lub zbliżonej wysokości udzielonego kredytu i równego lub zbliżonego okresu jego spłaty. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył parafowany projekt umowy kredytu, uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ, w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy kredytu i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy.

            W związki z powyższym w pkt 30. (Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) SIWZ dodaje się pkt 30.5a). o treści:

„30.5a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył parafowany projekt umowy kredytu, uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ, w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy kredytu i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy.”

 

Biorąc pod uwagę czasookres obowiązywania umowy, czy Zamawiający stosownie do art. 144 ustawy Pzp dopuści możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, określając jednocześnie warunki takiej zmiany, dokonując stosownej zmiany postanowień specyfikacji.

Odpowiedź: Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje dopuszczenia do zmiany umowy w stosunku do treści oferty.

 

W jaki sposób i terminie Zamawiający dokona opłaty prowizji od uruchomienia transzy kredytu?

Opłata prowizji nastąpi poprzez potrącenie przez Bank z wypłaty transzy kredytu w wysokości stanowiącej iloczyn stawki prowizji określonej w ofercie banku (wg załącznika nr 1 do SIWZ) oraz kwoty wypłacanej transzy kredytu.

            W związki z powyższym w pkt 3.3.4. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3.3.4. prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu. Opłata prowizji nastąpi poprzez potrącenie przez Bank kwoty prowizji z wypłaty transzy kredytu w wysokości stanowiącej iloczyn stawki prowizji określonej w ofercie banku (wg załącznika nr 1 do SIWZ) oraz kwoty wypłacanej transzy kredytu;”

 
 
 

            Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski - Naczelnik Wydziału Finansowego

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-09-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-09-17