Zamówienie Nr 19/ZBM/2009 z dnia 2009-08-27 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach

Data wydania 2009-08-27
Numer 19/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 21 sierpnia 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 278878 – 2009 z dnia 14.08.2009 roku na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach.
 
Wpłynęły następujące oferty :
Oferta Nr 1 : Impel Security Polska Spółka z o.o., ul. Ślężna 118, 53 – 111
                      Wrocław, Biuro Terenowe Białystok 15 – 085, ul. Branickiego 17D
Cena ofertowa brutto : 105 589,54 słownie złotych: sto pięć  tysięcy pięćset
                                                                                     osiemdziesiąt dziewięć 54100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : od 01.09.2009 roku do 31.08.2010 roku
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Polskie Agencje Ochrony S.A. ul. Puławska 479, 02 – 844 
                      Warszawa
Cena ofertowa brutto : 98 108,50 słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem  
                                                                                          tysięcy sto osiem 50/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : od 01.09.2009 roku do 31.08.2010 roku
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3 : Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”    Spółka z o.o.
                      Ul. Jagiellońska 46, 10 – 273 Olsztyn 
Cena ofertowa brutto : 128 246,40 słownie złotych: sto dwadzieścia osiem  
                                                                  tysięcy dwieście czterdzieści sześć 40/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : od 01.09.2009 roku do 31.08.2010 roku
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 4 : „AGEMA – SERWIS” Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o.
                     w Suwałkach, ul. Kościuszki 110, 16 – 400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 111 894,98 słownie złotych: sto jedenaście  tysięcy
                                                                       osiemset dziewięćdziesiąt cztery 98/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : od 01.09.2009 roku do 31.08.2010 roku
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 5 : Biuro Ochrony Mienia „IKARAT” ul. Młynarskiego 5/38
                      16 – 400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 126 108,96 słownie złotych: sto dwadzieścia sześć   
                                                                                             tysięcy sto osiem 96/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : od 01.09.2009 roku do 31.08.2010 roku
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 6 : „SECURITY – SERWIS” Agencja Ochrony Osób i Mienia
                     ul. Św. Mikołaja 1, 15 – 419 Białystok
Cena ofertowa brutto : 73 741,68 słownie złotych: siedemdziesiąt trzy   
                                                                 tysiące siedemset czterdzieści jeden 68/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : od 01.09.2009 roku do 31.08.2010 roku
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 6 złożoną przez „SECURITY – SERWIS” Agencja Ochrony Osób i Mienia, ul. Św. Mikołaja 1,       15 – 419 Białystok
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
 Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki dnia  27.08.2009 rok.                                                                                       

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-08-27

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-08-27

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-08-27